2323. 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Voorst

Om in de toekomst voldoende capaciteit te bieden aan het Europese elektriciteitstransport heeft TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, het voornemen een nieuwe 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Duitsland te realiseren. De verbinding loopt van Doetinchem (Nederland) naar Wesel (Duitsland). De MER beschrijft het traject tussen Doetinchem en Voorst bij de Duitse grens, een traject van ca. 22 km lang.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-09-2009 Adviesaanvraag
10-09-2009 Datum kennisgeving
10-09-2009 Ter inzage legging van de informatie
18-11-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-09-2014 Ter inzage legging MER
16-10-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-12-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het milieueffectrapport van goede kwaliteit. Met name de effecten op natuur en op landschap zijn heel goed uitgewerkt. Ook maakt het rapport goed duidelijk welke afwegingen een rol hebben gespeeld bij de keuze voor het uiteindelijke voorkeurstracé.
Mede naar aanleiding van de zienswijzen heeft de Commissie overwogen of een ondergronds alternatief uitgewerkt had moeten worden in het rapport. Maar uiteindelijk heeft de Commissie geconcludeerd dat ondergrondse aanleg voor deze verbinding niet als reëel alternatief gezien kan worden. De kans op stroomstoringen is bij de huidige stand van de techniek nog te groot.
 

Advies voor richtlijnen
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER).

  • Nut en noodzaak van de verbinding van Doetinchem naar Wesel. Hierbij dienen ook de (ontwikkeling van de) vraag naar elektriciteit en de import- en exportstromen te worden betrokken.
  • De scoping, afbakening van het zoekgebied en de tracering van de alternatieven op het detailniveau dat nodig is om een keuze te kunnen maken zowel voor:
    • het gezamenlijke principetracé tussen Doetinchem en Wesel (de Basis Effecten Studie) en een navolgbare onderbouwing van de keuze;
    • het voorkeurstracé op Nederlands grondgebied.
  • Een adequate beschrijving van de effecten op beschermde natuurwaarden inclusief de mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden met speciale aandacht daarbij voor de te volgen methodiek bij grensoverschrijdende effecten.
  • De benadering en uitwerking van de verbinding als een regionale ruimtelijke ontwerpopgave, waarin het verband tussen de hoogspanningsverbinding en het landschap op verschillende schaalniveaus wordt uitgewerkt. Geef ook de negatieve gevolgen voor het landschap en de mogelijkheden voor het verbeteren van lokale verrommeling van het landschap.
  • De voor veiligheid en gezondheid relevante afstanden tot gevoelige bestemmingen (woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen) in de verschillende alternatieven. Hierbij dient ook inzichtelijk gemaakt te worden of de nieuwe 380kV verbinding kansen biedt om het aantal gevoelige bestemmingen binnen de 0,4 microtesla zone van de bestaande lijnen in of bij het tracé terug te dringen, en zo ja, om hoeveel en om welk type gevoelige bestemmingen het gaat.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
drs. Sjef Jansen
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C24.0 tot 1-4-2011: Bovengrondse hoogspanningsleiding >= 220kilovolt en >= 15km: aanleggen, wijzigen of uitbreiden

Bijgewerkt op: 10 jul 2018