2394. Lichteren Buitenhaven IJmuiden

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is voornemens om het baggerspeciedepot gelegen aan het Noorderbuitenkanaal van IJmuiden om te vormen tot insteekhaven. In die haven zullen bulkcarriers, voor ze hun weg vervolgen naar de haven van Amsterdam, een deel van hun lading overslaan naar binnenvaartschepen. Het overslaan (“lichteren”) gebeurt nu op de grens van de vaargeul. De aanpassing moet leiden tot een meer veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer in de buitenhaven. Realisatie van een insteekhaven voor het lichteren van bulkcarriers strookt niet met het bestaande bestemmingsplan. Ter ondersteuning van de besluitvorming over een gewijzigd bestemmingsplan wordt een milieueffectrapport opgesteld. De gemeenteraad van de gemeente Velsen is bevoegd gezag voor de herziening van het bestemmingsplan.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-02-2010 Adviesaanvraag
22-02-2010 Datum kennisgeving
22-02-2010 Ter inzage legging van de informatie
03-05-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies vraagt de Commissie om een helder beeld te schetsen van de aard en omvang van de reguliere havenactiviteiten die met het initiatief mogelijk worden gemaakt, en van het gebruik van de haven bij calamiteiten. Daarnaast moeten de effecten en maatregelen op het gebied van de nautische veiligheid, de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting worden beschreven. Tenslotte is het nodig om aan te geven welke materialen bij het ontmantelen van het baggerspeciedepot vrijkomen, hoe ze verwerkt zullen worden en welke maatregelen getroffen worden om de nadelige effecten te voorkomen die bij het ontmantelen kunnen optreden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan de Jong
ir. Bert Sman
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Gemeente Velsen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018