2459. Havenkwartier Zeewolde

In het havenkwartier in Zeewolde is de realisatie van een schutsluis voorzien. In samenhang met deze sluis wordt de primaire waterkering aangepast en (mogelijk) verlegd. Het project is een vervolg op de procedure Woningbouwlocatie Polderwijk Zeewolde (projectnummer 1290).

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-07-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
28-07-2010 Aankondiging start procedure
28-07-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
01-10-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
07-07-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-09-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vindt de volgende punten speciaal van belang voor de besluitvorming:

  • beschrijving van effecten op de de Natura 2000-gebieden Wolderwijd en Nuldernauw
  • beschrijving van effecten op waterveiligheid, verkeer en vervoer en woon- en leefmilieu 

Bij de toetsing is de Commissie tot de conclusie gekomen dat het  milieueffectrapport de essentiële informatie bevat om het milieublang mee te wegen bij de besluitvorming.

Het MER maakt op heldere wijze de verschillen inzichtelijk tussen de alternatieven en varianten. De conclusie dat er door het voornemen geen significante gevolgen hoeven op te treden voor Natura 2000-gebieden, is in de stukken voldoende aannemelijk gemaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zeewolde

Bevoegd gezag
Gemeente Zeewolde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
D12.1 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018