2461. Olde Maten en Veerslootlanden

De Dienst Landelijk Gebied wil het gebied ‘Olde Maten en Veerslootlanden’ herinrichten. Hierbij krijgt het gebied de hoofdfunctie (natte) natuur. Bestaande natuurwaarden worden in stand gehouden en nieuwe natuur wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt extensieve recreatie mogelijk. Er wordt een m.e.r.-procedure doorlopen voor een nieuw bestemmingsplan, een ontgrondingsvergunning en een inrichtingsplan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-07-2010 Aankondiging start procedure
07-07-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
19-07-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
04-10-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
04-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-01-2012 Kennisgeving MER
04-01-2012 Ter inzage legging MER
05-03-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
05-03-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-05-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies MER en de aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Het MER speelt mogelijk een rol als achterliggende informatie bij de totstandkoming van het Natura 2000 Beheerplan. Het MER zal voor deze besluiten voor zover van toepassing zowel als plan-MER als besluit-MER gelden.

De Commsisie heeft bij toetsing van het MER tekortkomingen vastgesteld. Dit gaat om:

  • Onduidelijkheden in de beschrijving(en) van de voorgenomen activiteit; het voorkeursalternatief zoals in het MER weergegeven wijkt af van het definitief ontwerp.
  • Inzicht in de cultuurlandschappelijke en archeologische waarden en de effecten van de alternatieven op deze waarden.

Naar aanleiding hiervan heeft het bevoegd gezag de Commissie gevraagd de advisering op te schorten, om de initiatiefnemer in staat te stellen een aanvulling op het MER op te stellen. De aanvulling op het MER roept echter nieuwe vragen op omtrent de voorgenomen activiteit. De effecten van de maatregelen zijn voldoende beschreven maar uit de tekst van de aanvulling lijkt naar voren te komen, dat bij onvoldoende budget bepaalde maatregelen worden uitgesteld of niet uitgevoerd. Het is onvoldoende duidelijk welke prioriteit daarbij wordt gesteld. Daardoor is ook niet duidelijk wat het doelbereik zal zijn van het voornemen. 

De Commissie adviseert duidelijk te maken welk besluit ten aanzien van de verschillende maatregelen genomen wordt. Uit het MER blijkt dat de kwaliteit van het gebied achteruitgaat, zodat een snelle besluitvorming zeer gewenst is.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Gemeente Staphorst
Gemeente Zwartewaterland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018