2477. Dijkversterking Spui West, Voorne-Putten

Waterschap Hollandse Delta wil de westelijke oever van het Spui versterken over een lengte van 4,8 km. Door versterking voldoet de dijk voor de komende 50 jaar weer aan het wettelijk vastgelegde veiligheidsniveau. Voor dit project wordt een dijkversterkingsplan opgesteld. Door de ligging nabij beschermde natuurgebieden is de uitgebreide m.e.r.-procedure van toepassing.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-09-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-09-2010 Aankondiging start procedure
13-09-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
29-10-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
18-09-2013 Kennisgeving MER
23-09-2013 Ter inzage legging MER
26-09-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-11-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat alle essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang mee te laten wegen in de besluitvorming over het projectplan. Het MER geeft een uitvoerig en compleet beeld van de effecten van het voornemen en de alternatieven die zijn onderzocht. Een heldere beschrijving is gegeven van de gevolgen van de dijkversterking voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Ook de gevolgen
voor de natuur (Natura 2000, EHS en soorten) zijn navolgbaar beschreven, evenals de kansen voor natuurontwikkeling.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een beschrijving en onderbouwing van de ontwikkeling van de alternatieven.
  • Een beschrijving van de gevolgen voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing.
  • De gevolgen voor habitats en soorten van de Natura 2000-gebieden Haringvliet en Oude Maas en de kansen die het project biedt voor natuurontwikkeling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
dr. Hans Renes
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Hollandse Delta

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
D12.1 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018