2480. Bestemmingsplan Buitengebied 2010, gemeente Cuijk

De Gemeente Cuijk wil een nieuw bestemmingsplan buitengebied vaststellen. Voor de besluitvorming hierover wordt de procedure van de milieueffectrapportage gevolgd. Voor de beoordeling van het voornemen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is een voortoets opgesteld. Bevoegd gezag voor deze procedure is de gemeenteraad van Cuijk.  

Procedure en adviezen

Toetsing
23-09-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-09-2010 Kennisgeving MER
29-09-2010 Ter inzage legging MER
09-12-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de m.e.r.  (verder Commissie) heeft tijdens de toetsing essentiële tekortkomingen geconstateerd in zowel het MER als de voortoets. Hierdoor ontbreekt informatie om het milieubelang volwaardig te kunnen laten meewegen in de besluitvorming.
 
MER

De Commissie constateert de volgende essentiële tekortkomingen in het MER:

  • het MER is geen zelfstandig leesbaar document. Ook komen voor het plan mogelijk belangrijke milieuaspecten onvoldoende en niet navolgbaar aan bod (zoals de aspecten landschap, natuur, verkeer);
  • het MER beschrijft niet de (maximale) groeimogelijkheden van onder andere intensieve veehouderijbedrijven die het nieuwe bestemmingsplan biedt. Ook worden de voor MER relevante onderdelen van het plan niet volledig beschreven. Zo ontbreken bijvoorbeeld de gegevens over ligging en bedrijfsomvang van de bestaande en in de toekomst groeiende veehouderijen;
  • de effectbeschrijving in het MER is niet volledig. Zo ontbreekt er een beschrijving van de effecten  op de ecologische hoofdstructuur en de Natura 2000-gebieden. De effecten voor geur zijn niet navolgbaar.

Voortoets

De Commissie constateert dat, voor de boordeling van de vraag of een Passende beoordeling nodig is, de volgende informatie ontbreekt in de voortoets:

  • De onderbouwing voor de afbakening van de effectbepaling op de Natura 2000-gebieden Oeffelter Meent en Sint Jansberg;
  • een vergelijking met de voor de voortoets benodigde referentiesituatie van de feitelijk aanwezige depositie van stikstofverbindingen;
  • een beoordeling van gevolgen anders dan eutrofiëring door stikstofdepositie zoals de gevolgen van verdroging voor en verstoring van Natura 2000-gebieden;
  • informatie om te kunnen beoordelen of het bestemmingsplan past binnen de kaders van de Provinciale Verordening stikstof en Natura 2000 Brabant.

De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Mirjam Broekmeyer, MSc
ing. Caspar Slijpen
ing. Ingrid Spapens-Reijnders
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Cuijk

Bevoegd gezag
Gemeente Cuijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 13 nov 2018