2484. Dijkversterking Krimpen aan den IJssel

De primaire waterkering langs de Nieuwe Maas en de Lek voldoet deels niet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Het Hoogheemraadschap wil daarom een dijkvak aan de Lekdijk in de bebouwde kom van Krimpen aan den IJssel versterken. Voor de besluitvorming over de omgevingsvergunningen en ontgrondingsvergunning is een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-10-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-10-2010 Aankondiging start procedure
07-10-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-12-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies over reikwijdte en detailniveau
Toetsing
06-12-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-12-2011 Kennisgeving MER
13-12-2011 Ter inzage legging MER
30-01-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER beschrijft goed de gevolgen voor de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden. Een alternatief met het bestaande grondmassief van het buitendijkse industrieterrein 'De Krom' is bestempeld als niet realistisch vanwege de kosten en de negatieve uitvoeringsaspecten. De Commissie vindt dat het verstandig is om de argumenten hiervoor meer gedetailleerd te onderbouwen voor de besluitvorming.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt in haar advies het voornemen en de alternatieven nader te onderbouwen. Daarnaast wordt in het advies aandacht gevraagd voor de gevolgen voor natuurwaarden (beschermde dier- en plantensoorten), de landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de  hydraulische randvoorwaarden op de rivier.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Dingeman Boogert
ir. Leo Boom
dr. Henk Everts

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bevoegd gezag
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018