2498. Tuinbouwvestiging De Kievit, Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas wil een bestemmingsplan vaststellen om de vestiging van 151 ha glastuinbouw mogelijk te maken. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure gevolgd. Bevoegd gezag voor deze procedure is de gemeenteraad van Peel en Maas.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-12-2010 Aankondiging start procedure
02-12-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-12-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
17-02-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De notitie Reikwijdte en Detailniveau (R&D) bevat is uitgebreid en bevat veel informatie die bruikbaar is voor het MER. De Commissie acht de volgende informatie essentieel voor het MER:

  • de onderbouwing van nut en noodzaak en van de locatiekeuze binnen het gemeentelijke grondgebied
  • een beschrijving van de effecten op natuur en beschermde natuurgebieden waaronder Natura 2000-gebieden en EHS gebieden
  • een beschrijving van de effecten van de Kievit op de waterhuishouding
  • een beschrijving van mogelijke lichthinder
  • inzicht in de landschappelijke inpassing;
  • een heldere samenvatting

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Leo Oprel
ir. Jan Termorshuizen
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Tuinbouwvestiging De Kievit BV

Bevoegd gezag
Gemeente Peel en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018