2525. Zeetoegang IJmond

Rijkswaterstaat wil de Noordersluis in IJmuiden vervangen door een nieuwe zeesluis. Deze sluis vormt de toegang tot de havens aan het Noordzeekanaal. Ze moet de verdere ontwikkeling van het havengebied mogelijk maken en knelpunten rond de zeetoegang oplossen. De plaats voor de nieuwe sluis wordt vastgelegd in een provinciaal inpassingsplan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau milieutoets
28-02-2011 Aankondiging start procedure
28-02-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
28-02-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-05-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Aanvullende reikwijdte en detailniveau
22-08-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-08-2011 Aankondiging start procedure
22-08-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
03-11-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Aanvullend advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing van de Milieutoets
20-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-03-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing projectMER
17-02-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-02-2014 Datum kennisgeving
19-02-2014 Ter inzage legging van de informatie
16-04-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling projectMER
05-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-06-2014 Advies uitgebracht
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing milieueffectrapport en de aanvulling daarop
Het milieueffectrapport beschrijft goed de effecten van het gebruik van een nieuwe zeesluis. Er zijn maatregelen bedacht om de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving op peil te houden, zoals maatregelen tegen zoutindringing. Maar het rapport gaf onvoldoende inzicht in de bandbreedte van de effecten tijdens de aanlegfase. En in de berekening van de effecten op de luchtkwaliteit en in de toetsing aan de grenswaarden zaten fouten en onduidelijkheden.
De aanvulling op het rapport beschrijft de bronnen van hinder in de aanlegfase en een bandbreedte van de te verwachten hinder. Voor geluid en veiligheid zijn mogelijkheden beschreven om de hinder en de kans op ongevallen in te perken. Daarnaast zijn ook de berekeningen van de luchtkwaliteit en de toetsing aan de grenswaarden in meer detail uitgewerkt.
 

Toetsing van de Milieutoets
De Milieutoets geeft een helder gestructureerd overzicht van de milieugevolgen verbonden aan de aanleg van de sluis en aan een toename van het transport door het Noordzeekanaal en over de achterlandverbindingen. De Milieutoets bevat de informatie waarmee een voorkeursbeslissing over de nieuwe sluis kan worden genomen. De Commissie verbindt aan haar advies een aantal onderzoeksaanbevelingen voor het project-MER. Ze handelen onder andere over geluidhinder, veiligheid en effecten op de natuur. Het advies bevat ook aanbevelingen voor het onderzoek dat zich richt op het oplossen van knelpunten die ontstaan bij intensiever gebruik van het havengebied.
 

Aanvulling op reikwijdte en detailniveau
RWS heeft de hoofdpunten uit het werkplan voor de uit te voeren Milieutoets aan de Commissie gepresenteerd. In haar advies over dit plan benadrukt de Commissie vooral het belang van afstemming tussen de verschillende onderzoeken die samen de planstudie vormen, en bevestigt ze de hoofdpunten uit haar eerdere advies.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in de Milieutoets de verwachte groei van de goederenstromen via de zeesluis naar het Noordzeekanaalgebied en de vorm van het vervolgtransport vanuit dat gebied in kaart te brengen. De toets moet de ontwikkelingen die in het bestaande havengebied ingepast kunnen worden in meer detail beschrijven dan ontwikkelingen die alleen mogelijk zijn na aanleggen van nieuwe havens en industrieterreinen. Tenslotte moet de toets de maximaal beschikbare en de benutte milieuruimte in het studiegebied in beeld brengen, de actuele leefbaarheidsknelpunten, de effecten op de leefomgeving van het voornemen en mogelijke maatregelen om nadelige gevolgen terug te dringen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Rob van der Heijden
Hans J.A. van Leeuwen, BSc
prof. dr. ir. Huib de Vriend
dr. Nico de Vries
dr. Joost Wesseling

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat
Provincie Noord-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C03.2 tot 1-4-2011: Hoofdvaarweg: vergroten of verdiepen
D03.1 2011: binnenvaarweg
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 10 jul 2018