2547. Structuurvisie WaalWeelde West

De provincie Gelderland werkt samen met de gemeenten Zaltbommel, Lingewaal en Neerijnen aan een intergemeentelijke en provinciale Structuurvisie Waalweelde west. Voor de besluitvorming over de Structuurvisie is een milieueffectrapport opgesteld. De Provinciale Staten van Gelderland hebben de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-05-2011 Aankondiging start procedure
27-05-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-08-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
27-01-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-02-2015 Kennisgeving MER
06-02-2015 Ter inzage legging MER
13-04-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
toetsingsadvies
persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het rapport en het gevolgde proces van hoge kwaliteit. Zij oordeelt dat alle informatie aanwezig is om een besluit te kunnen nemen waarbij het milieu volwaardig wordt meegewogen.

Uit het rapport blijkt onder andere dat de aanleg van een hoogwatergeul bij de dorpen Varik en Heeselt aanzienlijk bijdraagt aan de waterveiligheid van het Waalgebied, ook stroomopwaarts. In de Structuurvisie worden ook andere locaties voor verbetering van de rivierveiligheid, natuurontwikkeling, bedrijvigheid, woningbouw en recreatie gereserveerd. In het rapport staan deze helder naast elkaar. Hierdoor worden de milieueffecten van de te maken keuzes duidelijk.

 

Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport onder meer het volgende stappenplan uit te werken:

  • Basisvariant (stap 1), een goede onderbouwing en motivering van de in de basisvariant opgenomen plannen en projecten.
  • Rivierveiligheid (stap 2), een goede onderbouwing en motivering van de te nemen maatregelen op de kortere termijn (2015) en de opties voor de langere termijn die als planologische reservering ingeboekt moeten worden.
  • Alternatieven en hun milieueffecten (stap 3 en 4), de resultaten van het stappenplan om te komen tot het voorkeursalternatief voor de maatregelen voor rivierveiligheid, natuur en overige (buitendijkse) ingrepen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel
drs. Nathalie Vossen
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lingewaal
Gemeente Zaltbommel
Gemeente Neerijnen
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Gemeente Neerijnen
Gemeente Zaltbommel
Gemeente Lingewaal
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C03 2011: binnenvaarweg
C04 2011: haven/pier
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D03.1 2011: binnenvaarweg
D03.2 2011: waterkering, dijk
D04 2011: haven/pier
D09 2011: landinrichting
D10 2011: recreatie
D11.2 2011: stedelijk project
D11.3 2011: industrieterrein
D16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering
D27 2011: be/ontbossing

Bijgewerkt op: 10 jul 2018