2580. Biomassa-energiecentrale Maastricht

Imtech wil aan de Sortieweg een biomassa-energiecentrale realiseren. De biomassa-energiecentrale zal meer dan 100 ton per dag aan biomassa omzetten naar elektriciteit en warmte (o.m. stoom).

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-09-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
12-09-2011 Aankondiging start procedure
12-09-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
01-11-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
17-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
30-01-2012 Kennisgeving MER
30-01-2012 Ter inzage legging MER
26-03-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie voor besluitvorming over de omgevingsvergunning in het MER aanwezig is. De Commissie heeft een aantal aanbevelingen voor de vervolgbesluitvorming over:

  • de omschrijving van de biomassastromen;
  • de uitwerking van het beleid voor acceptatie en controle van de input in de centrale;
  • de beschrijving van de kansen op en gevolgen van bijzondere bedrijfssituaties;
  • de gehanteerde uitgangspunten van de energetische rendementen;
  • de mitigerende maatregelen om aantasting van natuurlijke kenmerken te voorkomen;
  • het aantal transportbewegingen.

Reikwijdte en detailniveau

De Commissie is van mening dat het MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten:

  • onderbouwing en beschrijving van het totale voornemen en de alternatieven en varianten waarbij gezocht wordt naar een optimalisatie van respectievelijk de energieopbrengst en de effecten voor het milieu;
  • onderbouwing van het energetisch rendement van de installatie;
  • beschrijving van de (variaties in) biomassastromen, waaronder een brandstofpakket met de - voor wat betreft milieueffecten - meest ongunstige samenstelling;
  • de gevolgen van het project, waaronder het mogelijk drogen van digestaat, voor het woon- en leefmilieu, water en natuur met specifiek aandacht voor de omliggende Natura 2000-gebieden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Arjen Brinkmann
ir. Hans Huizer
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Imtech Nederland b.v. Special Market Solution / Energy Solution

Bevoegd gezag
Gemeente Maastricht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018