2616. Zuidelijke randweg Borne

De gemeente Borne wil een nieuwe randweg realiseren ten zuiden van Borne. Deze zuidelijke randweg biedt een tweede ontsluiting aan bedrijventerrein Buren-De Veldkamp en ontlast de kern van Borne. Ook zal de zuidelijke randweg een functie in het regionale wegennet vervullen. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Zuidelijke Randweg Borne is een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-12-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
27-12-2011 Aankondiging start procedure
27-12-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
07-03-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
20-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-06-2013 Kennisgeving MER
21-06-2013 Ter inzage legging MER
23-09-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
04-02-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
04-03-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies MER en aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies MER en aanvulling op het MER
De Commissie vindt dat het MER en de aanvulling op het MER alle essentiële informatie bevat om het milieubelang voldoende mee te laten wegen in de besluitvorming over het bestemmingsplan.
De gemeente besloot om, in verband met uitbreiding van het plangebied, een aanvulling op het MER te schrijven. De Commissie heeft deze aanvulling meegenomen in haar advisering. Uit de aanvulling blijkt dat de opname van de Amerikalaan in het plan voor de Zuidelijke Randweg Borne niet leidt tot andere milieugevolgen dan al aangegeven in het MER.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een onderbouwing van nut en noodzaak van de aanleg van de zuidelijke randweg vanuit prognoses over de ontwikkeling van bedrijventerreinen en woonwijken en de leefbaarheidsproblematiek in Borne.
  • De optimale inpassingsmogelijkheden voor de randweg.
  • Inzicht in de mate waarin de randweg bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid.
  • Inzicht in de gevolgen van de aanleg van de randweg voor landschap en de natuur (m.n. oude bomen) van de voormalige markegronden en boscomplexen van Twickel.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
ir. Henk Otte

Voorzitter: mr. Erik van Heijningen
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Borne

Bevoegd gezag
Gemeente Borne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 10 jul 2018