2649. Windpark aan de Nieuwe Waterweg (noord) in Hoek van Holland

De Wolff-Nederland-Windenergie (WNW), Wind&co en FMT BV willen een windpark van negen turbines met elk een vermogen van 3 MW aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg nabij de Maeslandtkering in Hoek van Holland realiseren. Voor de besluitvorming over de omgevingsvergunning (Wabo) wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-03-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-03-2012 Aankondiging start procedure
23-03-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-05-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
30-01-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-04-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER en aanvullende memo’s geven een complete beschrijving van de milieugevolgen van het Windpark.Uit het MER blijkt dat alternatief 2 met grotere turbines aanzienlijk beter scoort dan alternatief 1 dankzij een veel hogere energieproductie. Gecumuleerd (met andere geluidbronnen) is er nauwelijks onderscheid in de toename van de geluidbelasting bij woningen tussen de beide alternatieven.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt in het MER vooral aandacht te besteden aan de invloed van de windturbines op het landschap en de effecten op vogels en vleermuizen. Vervolgens vraagt de Commissie om de leefbaarheidseffecten door geluid en slagschaduw te beschrijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Wolff-Nederland-Windenergie

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 10 jul 2018