2653. Structuurvisie Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder stelt een Structuurvisie voor de gemeente op. Voor de besluitvorming hierover is ook een MER opgesteld. De Commissie vindt dat het MER en de aanvulling daarop voldoende informatie bieden om een besluit te kunnen nemen waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-03-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
21-03-2012 Aankondiging start procedure
21-03-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
29-05-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
17-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
19-06-2013 Kennisgeving MER
20-06-2013 Ter inzage legging MER
05-09-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig advies
Toetsing aanvulling op het MER
24-09-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-10-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Tijdens de toetsing heeft de Commissie aangegeven dat naar haar oordeel het MER op een aantal onderdelen nog onvolledig is. Daarop heeft de gemeente Noordoostpolder het MER aangevuld met informatie over:

  • De mogelijke interactie en samenhang van milieuaspecten; daarbij is inzichtelijk gemaakt hoe dit heeft doorgewerkt in de keuzes die gemaakt zijn voor de structuurvisie.
  • De mogelijke effecten op omliggende Natura-2000 gebieden. Deze zijn in een aantal scenario’s nader onderzocht en er zijn mogelijke maatregelen verkend om aantasting van natuurlijke kenmerken te voorkomen.
  • De effecten op luchtkwaliteit. Deze zijn in de aanvulling voor zowel de referentiesituatie en het voorkeursalternatief op dezelfde wijze bepaald. Hieruit komt naar voren dat er bij het voorkeursalternatief geen overschrijdingen zijn maar wel een toename in de concentratie NO2.

De Commissie vindt dat het MER en de aanvulling daarop de essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert bij het opstellen van het MER uit te gaan van:

  • Bestaande waarden (cultuurhistorie, landschap, natuur, water) en trends (zoals schaalvergroting in de landbouw) en knelpunten die daaruit volgen.
  • Een visie op de lange-termijnontwikkeling van de NOP inclusief doelstellingen.

Door deze twee te combineren wordt duidelijk waar er knelpunten en kansen kunnen optreden. Op basis hiervan kan de gemeente aangeven:

  • Op welke concrete ontwikkelingen zij actief wil sturen.
  • Welke opgaven en wensen zij ziet voor de lange termijn.

In het MER moeten de milieueffecten van de concrete ontwikkelingen en alternatieven daarvoor worden beschreven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Stefan Jak
ir. Richard Mentink
ir. Kuindert van der Spek
dr. Nico de Vries

Voorzitter: prof. dr. Josee van Eijndhoven
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Noordoostpolder

Bevoegd gezag
Gemeente Noordoostpolder

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D09 2011: landinrichting
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 14 okt 2013