2673. Windpark Fryslân

Windpark Fryslân B.V. en betrokken overheden willen een windpark van 89 turbines in het IJsselmeer realiseren. Het windpark ligt in het noordelijk deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk in de gemeente Súdwest Fryslân. Voordat de overheden een besluit nemen over het windpark, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-04-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-05-2012 Aankondiging start procedure
18-05-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
17-07-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing
19-11-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-02-2016 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
22-02-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-03-2016 Kennisgeving MER
04-07-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies
Toetsing 2
14-07-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies over de aanvullende notitie
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies over de aanvullende notitie bij het milieueffectrapport
De notitie beschrijft de aanleg van een ‘kunstrif’ bij de natuurvoorziening waarop mosselen zich kunnen hechten. Mosselen vormen een belangrijke voedselbron voor Toppereenden. De Commissie vindt dat de notitie voldoende duidelijk maakt dat hiermee het verlies aan voedselgebied als gevolg van het windpark wordt goedgemaakt. Onaanvaardbare schade voor de Toppereend is hiermee naar verwachting te voorkomen. Belangrijk is de werking van de verbeterde natuurvoorziening in de praktijk te monitoren. De notitie beschrijft verschillende mogelijkheden ‘achter de hand’ om de effectiviteit van de natuurvoorziening verder te verbeteren.


Toetsingsadvies
De Commissie stelde eerder vast dat het rapport goede informatie van hoge kwaliteit bevat. De visualisaties en de beschrijving van de gevolgen voor het landschap zijn een voorbeeld voor toekomstige milieueffectrapporten over windparken. Op één onderdeel, de beschrijving van de gevolgen voor watervogels (vooral Zwarte Stern en Toppereend), heeft de Commissie geadviseerd de gevolgen nader te onderzoeken en het rapport daarop aan te vullen.
Uit de nieuwe informatie blijkt dat als de tiplaagte van de rotorbladen van de turbines wordt verhoogd, negatieve gevolgen voor de Zwarte Stern zijn uit te sluiten. Voor de Toppereend acht de Commissie hiervoor nog extra maatregelen nodig. Te denken valt aan het stilzetten van de turbines tijdens risicovolle vliegperiodes en/of het zodanig ontwerpen van de natuurvoorziening dat de voedselsituatie voor Toppereenden verbetert. De initiatiefnemer heeft aangegeven deze maatregelen te gaan uitwerken en op korte termijn voor te leggen aan de Commissie.


Tussentijdse toetsing
De Commissie stelt vast dat het rapport goede informatie van hoge kwaliteit bevat. De visualisaties en de beschrijving van de gevolgen voor het landschap zijn een voorbeeld voor toekomstige milieueffectrapporten over windparken. Op één onderdeel, de beschrijving van de gevolgen voor watervogels, adviseert de Commissie de gevolgen nader te onderzoeken en het rapport daarop aan te vullen. In het gebied leven beschermde vogels, zoals de Zwarte Stern en de Toppereend. Deze vogels kunnen in aanvaring komen met de windturbines en/of kunnen door het windpark leef- en voedselgebied verliezen. Om deze gevolgen te verminderen beschrijft het rapport verschillende maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn de rotor van de turbine verhogen (vogels vliegen er dan onderdoor) en het stilzetten van de turbines in kwetsbare perioden. De Commissie constateert dat hiermee de negatieve gevolgen voor watervogels weliswaar verminderen maar nog niet zijn uitgesloten. Zij adviseert daarom deze of aanvullende maatregelen nader uit te werken zodat negatieve gevolgen voor beschermde vogelsoorten uitgesloten kunnen worden. De initiatiefnemer heeft aangegeven het advies over te nemen.


Advies over reikwijdte en detailniveau
De beoogde locatie voor het windpark ligt in Natura 2000-gebied IJsselmeer en dicht bij de Waddenzee. Gezien de uitdagingen voor deze locatie, vooral voor wat natuur en landschap betreft, adviseert de Commissie in het milieueffectrapport een gedegen onderbouwing van de locatiekeuze, inclusief het totale op te stellen vermogen, te geven. 

Het rapport moet inzicht bieden in de gevolgen van het voornemen voor:

  • Natuur (Natura 2000-gebieden IJsselmeer en Waddenzee, EHS en populaties van beschermde soorten). Gezien de gevoeligheid van verschillende diersoorten voor onderwatergeluid zal verstoring van ‘onderwaterleven’ door heiwerkzaamheden een belangrijk aandachtspunt moeten zijn in het rapport en de Passende beoordeling.
  • De landschappelijke kwaliteiten van de Waddenzee en IJsselmeer, waaronder weidsheid, openheid en duisternis.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Windpark Fryslân B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 15 jul 2016