2718. POL-aanvulling N266-Randweg Nederweert

De provincie Limburg en de gemeente Nederweert willen de verkeers- en leefbaarheidsproblemen op de N266 aanpakken. De N266 vormt een barrièrie tussen Nederweert en Budschop en de verkeersveiligheid en doorstroming voldoen niet. De alternatieven die worden onderzocht zijn een randweg aan de westkant, een randweg aan de oostkant en een verbeterde inpassing van de bestaande N266.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-10-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
31-10-2012 Aankondiging start procedure
31-10-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
17-01-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
28-07-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-10-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie concludeert dat het milieueffectrapport ruim voldoende informatie bevat om een afweging tussen de alternatieven te maken. Voor de volgende fase van het project adviseert de Commissie:

  • De mitigerende maatregelen voor het voorkeursalternatief verder uit te werken en op te nemen in een project-MER en de verdere invulling van de Passende beoordeling.
  • Voor de onderbouwing van de definitieve projectbeslissing het doelbereik (kwantitatief) en de kosten in beeld te brengen en deze af te zetten tegen de negatieve effecten van een randweg.

Als aandachtspunten voor de besluitvorming geeft de Commissie mee:

  • Onderbouw de scores op het aspect trillingshinder.
  • Indien niet voor alternatief 2a variant 3 wordt gekozen, maar voor alternatief 2b, beschrijf dan de negatieve effecten die dit alternatief heeft op de EHS.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport:

  • een probleemanalyse uit te werken voor barrièrewerking, verkeer en leefomgeving;
  • de ambities voor gebiedsontwikkeling uit te werken;
  • de effecten op leefomgeving, natuur, landschap en cultuurhistorie uit te werken zodat een keuze voor een voorkeursalternatief kan worden gemaakt;
  • een voortoets Passende beoordeling voor de effecten op Natura2000 uit te voeren;
  • een samenvatting van de hoofdpunten op te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen
ing. Ben Peters

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg
Gemeente Nederweert

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 28 okt 2014