2760. Bedrijventerrein Delfweg te Noordwijkerhout

De gemeente Noordwijkerhout wil een nieuw bestemmingsplan opstellen voor haar bedrijventerrein Delfweg. Het bestemmingsplan maakt de herstructurering van het bestaande bedrijventerrein mogelijk alsmede de herontwikkeling van een deel van de bollengronden voor nieuwe of uitbreidende bollengerelateerde bedrijven. De plan-m.e.r.-procedure wordt doorlopen omdat er een Passende beoordeling gemaakt moet worden vanwege mogelijk significante negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-03-2013 Ter inzage legging MER
04-06-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de essentiële informatie voor de besluitvorming over het bestemmingsplan niet aanwezig is in de Passende beoordeling. Uit de Passende beoordeling blijkt dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Zuid-Kennemerland niet met zekerheid kan worden uitgesloten door de toename van stikstofdepositie.

De Commissie adviseert om een aanvulling op te stellen alvorens een besluit te nemen over het bestemmingsplan omdat uit de Natuurbeschermingswet volgt dat een project of plan alleen doorgang kan vinden als de zekerheid wordt verkregen dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast, of de zogenaamde ADC-toets met succes wordt doorlopen.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Tanja Bremer
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Noordwijkerhout

Bevoegd gezag
Gemeente Noordwijkerhout

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 04 jun 2013