2785. Nieuw Mathenesse, Schiedam

De gemeente Schiedam stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het bestaande bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse. Het bedrijventerrein vormt samen met bedrijventerrein Merwe-Vierhavens, dat in de gemeente Rotterdam ligt, het gezoneerde industrieterrein Havens-Noord. Aangezien het nieuwe bestemmingsplan m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten mogelijk maakt, is ter onderbouwing van de besluitvorming de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-03-2013 Kennisgeving MER
21-03-2013 Ter inzage legging MER
08-04-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-06-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het MER lastig navolgbaar en mist op een aantal punten informatie die zij essentieel vindt om het milieubelang te kunnen meewegen in de besluitvorming. Er is in het MER onvoldoende inzicht gegeven in de milieueffecten van de maximale planologische mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, gelet op de vestigingsmogelijkheden in een deel van het plangebied. Daarnaast is de inpasbaarheid van het bestemmingsplanalternatief voor het aspect geluid onvoldoende aangetoond. Voor diverse andere aspecten is het oordeel van de Commissie over het MER positief. Zo zijn de achtergrondrapporten over lucht en verkeer van goede kwaliteit. 


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ing. Ben Peters
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Rixt Kooistra

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Schiedam

Bevoegd gezag
Gemeente Schiedam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 18 jun 2013