2786. Waterkwaliteitsverbetering De Gijster

Het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch/Evides wil zand verwijderen uit de ondiepe randzone van De Gijster (een voorraadbekken voor drinkwater) om de waterkwaliteit en het functioneren van het bekken te verbeteren. Het zand dat hier uitkomt, wordt in de diepere delen van De Gijster gestort. Om een goed onderbouwd besluit over de ontgrondingsvergunning te kunnen nemen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-04-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
10-04-2013 Aankondiging start procedure
11-04-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
11-06-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
09-10-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-10-2017 Ter inzage legging MER
06-12-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport is naast het voornemen waarbij het afgegraven zand in de diepere delen van De Gijster wordt gestort ook een mogelijkheid onderzocht waarbij het afgegraven zand op de markt wordt afgezet. Uit het rapport blijkt dat het voornemen weinig tot geen gevolgen voor het milieu heeft. De mogelijkheid waarbij het zand wordt afgezet op de markt heeft grotere gevolgen voor het milieu. Zo zijn de gevolgen voor de natuur groter en is sprake van meer geluidhinder omdat er meer en langer met graafmachines en vrachtwagens buiten het bekken wordt gewerkt. De Commissie vindt dat er met het rapport een goede milieubasis ligt voor een afgewogen besluit over de ontgrondingsvergunning.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport in ieder geval op te nemen:

  • Een beschrijving en onderbouwing van de ontwikkeling van de alternatieven en varianten en de totstandkoming van de voorkeursvariant, met specifieke aandacht voor de rol van het milieubelang daarbij. Daarnaast de beschrijving van een variant met een relatief korte doorlooptijd en, indien bij de andere onderzochte uitvoeringsvarianten significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied De Biesbosch niet zijn uit te sluiten, van een variant waarbij het depot gerealiseerd wordt buiten het Natura 2000-gebied.
  • Een beschrijving van de gevolgen voor de kenmerkende habitats en soorten van het Natura 2000-gebied De Biesbosch, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de overige natuurwaarden in het studiegebied, met aandacht voor de alternatieven / uitvoeringsvarianten en de mitigerende en compenserende maatregelen.
  • Een beschrijving van de gevolgen van de vermestende en verzurende deposities op het Natura 2000-gebied De Biesbosch en de EHS-gebieden. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Reinoud Kleijberg
drs. Henk van Wezel
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Evides Waterbedrijf

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D15.3 2011: wateropslag/stuwdam
D29.2 2011: mineralenwinning waterbodem

Bijgewerkt op: 09 mrt 2018