2833. Planuitwerking Afsluitdijk

De Minister van Infrastructuur en Milieu wil maatregelen uitvoeren aan de Afsluitdijk, inclusief de spui- en schutsluizen, ten behoeve van waterveiligheid en waterafvoer. Hiervoor wordt een Rijksinpassingsplan opgesteld, waarvoor de m.e.r.-procedure wordt doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-08-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-08-2013 Aankondiging start procedure
26-08-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-10-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
11-05-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-05-2015 Kennisgeving MER
14-05-2015 Ter inzage legging MER
16-07-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat goed zien dat er verschillende technische oplossingen zijn om maatregelen te nemen voor de dijk en de sluizencomplexen. De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten hiervan duidelijk beschrijft. Het rapport gaat bijvoorbeeld in detail in op effecten op de natuur van de Waddenzee en het IJsselmeer zoals verstoring van vogels die op en rond de dijk leven. Op de Afsluitdijk bevinden zich verschillende monumenten. Zoals het schutcomplex bij Kornwerderzand en de militaire stellingen met kazematten en verdedigingswerken bij Den Oever en Kornwerderzand. Het rapport beschrijft de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de dijk goed. Voorzitter Marja van der Tas: ‘De Commissie ziet mogelijkheden om bij de uitvoering negatieve effecten op natuur te beperken, bijvoorbeeld door tijdelijke verblijfplaatsen voor vogels te creëren.’ In haar advies geeft de Commissie voorbeelden van dit soort maatregelen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt dat het MER in ieder geval de volgende informatie moet bevatten:

  • Onderbouwing van de doelstellingen, ook gebaseerd op een visie op de lange termijn.
  • Beschrijving en onderbouwing van de bandbreedte in oplossingsruimte en de stapsgewijze 'trechtering' van alternatieven.
  • Gevolgen voor de natuur, waaronder gevolgen voor Natura 2000-gebieden Waddenzee en IJsselmeer.
  • Concrete beschrijving van de ‘regionale ambities’ en de ambities voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, inclusief analyse van kansen en beperkingen voor realisatie van de ambities.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
ir. Johan van der Gun
ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Midden Nederland

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 16 jul 2015