2848. Windturbines A15 Nijmegen

De gemeente Nijmegen wil in 2045 in zijn eigen energiebehoefte voorzien, onder andere met windenergie. Op één locatie binnen de gemeente, langs de A15, wil de stichting Wiek II windturbines plaatsen. Hiervoor zijn drie besluiten nodig, namelijk over de Structuurvisie Nijmegen, het bestemmingsplan en over een omgevingsvergunning. Voor deze besluiten is een milieueffectrapport opgesteld. Het rapport beschrijft ook windturbines die in de buurgemeente Overbetuwe liggen. Maar op dit moment wordt er geen besluit genomen over de Overbetuwse windturbines. De gemeenteraad van Nijmegen heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. De windturbines waren eerder onderdeel van bestemmingsplan 'De Nieuwe Rietkraag' waarvoor een MER is opgesteld, zie project 1970. Over dit project is ook jurisprudentie.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-09-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-10-2013 Aankondiging start procedure
03-10-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-12-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies over reikwijdte en detailniveau
Toetsing
12-03-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-03-2014 Kennisgeving MER
27-03-2014 Ter inzage legging MER
06-06-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
10-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-07-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleerde bij eerdere toetsing van het milieueffectrapport tekortkomingen. Zo ontbrak onder meer een onderbouwing voor de locatie, minimale invulling van het plan en informatie over de effecten op beschermde natuur. De aanvullende informatie gaat in op deze tekortkomingen en is naar oordeel van de Commissie nu voldoende om een besluit te nemen over de windturbines op Nijmeegs grondgebied.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende zaken als hoofdpunten voor het MER:

  • Een overzicht van de historie van het windpark en het proces van besluitvorming tot nu toe, inclusief de verschillende onderdelen die beschouwd zijn. Inzicht in de wijze waarop nu invulling wordt gegeven aan eerdere oordelen van de Raad van State en de betrokkenheid van de gemeente Overbetuwe bij het project.
  • Een kwantitatieve onderbouwing van de totale opgave voor windenergie binnen Nijmegen en de locatie.
  • Een onderbouwing van de aannemelijkheid van de locatie A15.
  • Een uitwerking van inrichtingsalternatieven binnen de locatie A15, met in elk geval een minimum variant en een maximum variant.
  • Een overzicht van de (cumulatieve) milieueffecten van de inrichtingsalternatieven op landschap, natuur en leefomgeving.
  • Indien noodzakelijk, een passende beoordeling die ingaat op de gevolgen van het voornemen voor relevante Natura 2000-gebieden in de omgeving (inclusief Duitsland).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Wim Keijsers
dr. Michiel van Pelt
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nijmegen

Bevoegd gezag
Gemeente Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 04 jul 2014