2849. Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Utrecht

De huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Utrecht is aan het einde van de technische levensduur. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden besloot daarom de installatie te vernieuwen. Om de milieugevolgen hiervan in beeld te brengen wordt een milieueffectrapport opgesteld. De informatie uit de onderzoeken wordt ook gebruikt bij de aanbesteding van de bouw van de nieuwe waterzuivering. De provincie Utrecht en waterschap Amstel Gooi en Vecht besluiten binnenkort over de vergunningen. Zij hebben de Commissie gevraagd het rapport tussentijds te toetsen en advies te geven voor eventuele aanpassingen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-10-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
16-10-2013 Aankondiging start procedure
17-10-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
10-12-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing
24-02-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-06-2015 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
03-02-2017 Ter inzage legging MER
13-04-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetingsadvies
Op basis van het milieueffectrapport concludeert de Commissie dat de nieuwe RWZI tot minder milieueffecten op de leefomgeving leidt. De kwaliteit van het gezuiverde afvalwater, dat wordt geloosd in de Vecht en uitkomt in het nabijgelegen Natura2000-gebied Oostelijke Vechtplassen zal verbeteren. De geur- en geluidseffecten nemen af en de effecten op externe veiligheid verminderen door het verplaatsen van de slibverwerking.
De Stichtse Rijnlanden kiest bij de bouw van de nieuwe zuivering voor de relatief nieuwe waterzuiveringstechniek. De Commissie beveelt aan om aandacht te besteden aan storingsgevoeligheid van deze techniek. Het moet duidelijk zijn welke maatregelen mogelijk zijn om de effecten van eventuele storingen te beperken.


Tussentijds Toetsingsadvies
De Commissie mist bij de tussentijdse toetsing de effecten van de lozing op de waterkwaliteit van de Vecht en de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen. Daarnaast is nog onvoldoende duidelijk welke effecten (bijvoorbeeld geur en geluid) de waterzuivering heeft op nabijgelegen woonwijken.
De Commissie adviseert deze onderdelen nader uit te werken in het definitieve rapport en deze informatie te betrekken bij de beoordeling van de alternatieven voor de nieuwbouw van de waterzuivering.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport aandacht te besteden aan:

  • De alternatieven voor de waterlijn en sliblijn en de criteria die worden gebruikt om tot een keuze te komen.
  • Beschrijving van effecten op natuur, water, leefomgeving, verkeer en cultuurhistorie.
  • De effecten van slibverwerking op een andere locatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Ron Mes
drs. Joost van der Pluijm
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 14 apr 2017