2850. Windpark Wieringermeer

Windkracht Wieringermeer wil in de Wieringermeer een windpark realiseren met 78 à 106 windturbines en een vermogen van 300 à 400 MW. De nieuwe turbines komen gedeeltelijk in de plaats van bestaande turbines. Om het windpark mogelijk te maken moeten de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) een Rijksinpassingsplan vaststellen. Ook is een omgevingsvergunning van de gemeente Hollandse Kroon nodig. De milieueffecten van het nieuwe park zijn onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers van EZ en IenM en de gemeente Hollandse Kroon hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-09-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
17-10-2013 Aankondiging start procedure
18-10-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
19-12-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
30-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-09-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
31-10-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

Het milieueffectrapport beschrijft op heldere wijze de effecten van het windpark op de natuur en het milieu en is prettig leesbaar. Het rapport geeft een goed overzicht van de milieuknelpunten en de mogelijkheden om deze op te lossen. Voorbeelden van dergelijke knelpunten zijn de effecten op vogels en vleermuizen en de geluidhinder voor omwonenden.

 

De Commissie oordeelde dat er op één onderdeel informatie ontbrak in het rapport. In het Robbenoordbos gaat namelijk natuur verloren als er windturbines worden geplaatst. Dat verlies moet worden gecompenseerd. Hoe die compensatie kan plaatsvinden, was niet uitgewerkt. De Commissie vond het belangrijk dat duidelijk zou zijn waar compensatie kan plaatsvinden, hoe effectief ze is en wie hiervoor verantwoordelijk zou zijn, vóór er over het project zou worden besloten. De initiatiefnemer heeft het rapport daarom aangevuld.

 

Het aangevulde rapport maakt duidelijk hoe omvangrijk de tijdelijke en permanente verliezen aan bosoppervlak zullen zijn en wat de natuurwaarde ervan is. Ze laat ook zien waar compensatie kan plaatsvinden, wat daarvoor dient te gebeuren en wat voor- en nadelen zijn van de onderzochte locaties. De Commissie vindt dat de milieueffecten van het windpark nu goed en volledig beschreven zijn.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
Voor het goed meewegen van het milieubelang in de besluitvorming moet het MER in ieder geval onderstaande informatie bevatten:

  • Een goede beschrijving van het doel.
  • Een alternatief waarin wordt gezocht naar optimalisatie tussen hinder voor de omgeving, effecten op landschap en natuur en energieopbrengst.
  • Inzicht in de afwegingen die leiden tot de uiteindelijke voorkeursvariant.
  • Aandacht voor de leesbaarheid en helderheid van het landschappelijk concept.
  • Uitwerking van scenario’s voor de sanering van de oude turbines.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Windkracht Wieringermeer

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 31 okt 2014