2862. Aangepast bestemmingsplan buitengebied Hilvarenbeek

De gemeente Hilvarenbeek wil een nieuw bestemmingsplan buitengebied opstellen. Naast een actualiseringsslag is het doel van het plan om de kwaliteit van het buitengebied te verbeteren. Na een eerder plan-MER (project 2735) is het voornemen aangepast. Daarom is een nieuw bestemmingsplan en een nieuw plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-11-2013 Kennisgeving MER
29-11-2013 Ter inzage legging MER
23-01-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER is overzichtelijk en prettig leesbaar. Vooral over (beschermde) soorten bevat het MER veel relevante informatie. Per soort die effecten kan ondervinden worden mitigerende maatregelen voorgesteld. Toch signaleert de Commissie bij de toetsing van het MER nog een tekortkoming in de informatie die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Het gaat om de beschrijving van een alternatief waarin aantasting van de natuurlijke kenmerken van nabijgelegen Natura 2000-gebieden kan worden uitgesloten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hilvarenbeek

Bevoegd gezag
Gemeente Hilvarenbeek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 24 jan 2014