2885. Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport

De gemeente Rotterdam heeft voor Rotterdam The Hague Airport een ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het plan legt de bestaande bedrijvigheid vast en maakt nieuwe landzijdige ontwikkelingen mogelijk, zoals extra kantoor- en bedrijfsruimte. Omdat het bestemmingsplan het kader stelt voor m.e.r.-beoordelingsplichtige wijzigingen en/of uitbreidingen op het luchthaventerrein, is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-03-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
26-03-2014 Aankondiging start procedure
27-03-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-04-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
20-05-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-08-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
In het rapport zijn twee alternatieven voor het plan onderzocht. Het eerste alternatief beschrijft de effecten van een mix van verschillende soorten bedrijven. De geluidbelasting blijkt dan een knelpunt te vormen. Het tweede alternatief sluit bedrijvigheid met veel geluid uit. Dit alternatief is gebruikt bij het opstellen van het bestemmingsplan.

De Commissie constateert dat de leefomgevingskwaliteit slechts in beperkte mate wijzigt als het tweede alternatief wordt gerealiseerd. De effecten op de natuur zullen gering zijn en aan wettelijke randvoorwaarden kan worden voldaan.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het belangrijk dat het milieueffectrapport zeker de volgende informatie bevat:

  • Een onderbouwde indeling van de bestaande, al vergunde en in uitvoering zijnde activiteiten (de referentie) en gewenste nieuwe ontwikkelingen (het voornemen) in het plangebied.
  • Een beschrijving van de wijze waarop eventuele wijzigingen in de autonome ontwikkeling of in het voornemen, die zich gedurende de planvoorbereiding voordoen, in de analyses zijn verwerkt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Peter Kroeze
mr. Selma van Velsen
ing. Rob Vogel
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 26 mrt 2018