2970. Uitbreiding agrarisch bedrijf Winschoterweg Groningen

De eigenaar van de veehouderij op de Winschoterweg in de gemeente Groningen wil de stallen voor melkvee uitbreiden en een mestverwerkingsinstallatie aanleggen. Voor de uitbreiding is een nieuwe omgevingsvergunning en een wijziging in het bestemmingsplan noodzakelijk. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-11-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport geeft nog geen complete beschrijving van de geluidhinder van het bedrijf. Het rapport geeft bovendien nog geen goed beeld van de negatieve gevolgen door luchtverontreiniging vanuit het bedrijf (uitstoot van ammoniak). Deze luchtverontreiniging heeft negatieve gevolgen voor omliggende natuurgebieden, zoals de Drentsche Aa.
Tot slot ontbreekt nog een beschrijving van de maatregelen die het bedrijf kan nemen waarmee de toename aan milieubelasting teruggedrongen kan worden. Voorbeelden daarvan zijn dichte stallen met een enkele opening die verder van nabijgelegen woningen zit om de geurhinder te beperken. Het milieueffectrapport geeft geen inzicht in de vraag of de inzet van luchtwassers en een beperking van het maximale aantal dieren dat in de stallen gehouden kunnen worden voldoende zullen zijn, om negatieve gevolgen voor omliggende natuurgebieden te voorkomen.
De Commissie adviseert de ontbrekende informatie eerst in beeld te brengen voordat er een besluit wordt genomen over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ing. Eefje van Horssen-Maas
ing. Richard Schokker

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Agrarisch bedrijf Winschoterweg

Bevoegd gezag
Gemeente Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.4 2011: intensieve landbouw

Bijgewerkt op: 13 nov 2014