2989. Structuurvisie Borne

De Gemeente Borne wil een Structuurvisie opstellen voor het totale grondgebied van de gemeente waarin de gewenste ruimtelijke structuur en de ontwikkeling tot 2030 worden aangegeven. Belangrijk onderdeel van de structuurvisie is de voorkeurskeuze voor de randwegen.

Procedure en adviezen

Toetsing
14-10-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-10-2014 Ter inzage legging MER
02-02-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
18-02-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-03-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht bij het toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

De aanvulling op het MER geeft duidelijk aan dat bij de aanleg van alleen de gemeentelijke verbindingsweg minder verkeer door de kern van Borne en meer verkeer door Zenderen te verwachten is. Daarbij blijft de barrière die de N743 vormt tussen de kern van Borne en de woonwijk Bornsche Maten bestaan. Het MER en de aanvulling daarop geven volgens de Commissie tezamen de essentiële informatie voor de besluitvorming over de Structuurvisie Borne.

 

Voorlopig toetsingsadvies

Het MER beschrijft het voornemen om de gemeentelijke verbindingsweg eerder aan te leggen dan variant 5b voor de provinciale omleiding. Daarmee is sprake van een fasering in de uitvoering met mogelijk belangrijke milieugevolgen. De gevolgen van deze gefaseerde aanleg voor de bereikbaarheid en leefbaarheid zijn in het MER niet in beeld gebracht. De Commissie acht het opheffen van deze tekortkoming noodzakelijk voor het volwaardig meewegen van het milieubelang door de gemeenteraad van Borne bij de besluitvorming over de structuurvisie. De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het MER op te stellen en pas daarna een besluit te nemen.

De gemeente heeft aangegeven de tekortkoming in een aanvulling op het milieueffectrapport te willen oplossen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Roeland van Kerkhoff
drs. Allard van Leerdam
ir. Henk Otte

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Borne

Bevoegd gezag
Gemeente Borne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C01.2 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 26 mei 2021