3032. Wijnaerden, gebiedsontwikkeling Maasoever Neer-Buggenum, gemeente Leudal

Zand- en Grindbedrijf Kuypers B.V. wil in de uiterwaarden van de Maas, tussen Buggenum en de haven van Hanssum, bouwgrondstoffen winnen en daarmee bijdragen aan hoogwaterbescherming en aan natuur- en recreatieontwikkeling. Om de ontgronding en de andere ontwikkelingen mogelijk te maken zijn een aanpassing van het bestemmingsplan en een ontgrondingsvergunning nodig. Voordat de gemeente en de provincie over de planaanpassing en de vergunning besluiten, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie dat in het rapport de milieueffecten nog niet volledig waren beschreven. Het rapport is daarop aangepast.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-03-2015 Aankondiging start procedure
11-03-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-03-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-05-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
persbericht
Toetsing
16-11-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-02-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
23-03-2017 Advies uitgebracht
Toetingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsavies
In het rapport is helder vastgelegd aan welke voorwaarden het project moet voldoen. In hoeverre dat het geval is, is voor verschillende mogelijke uitvoeringen van het project onderzocht. Het overzicht van de milieueffecten die aan de orde kunnen zijn, is volledig. De onderzoeksresultaten zijn gebruikt om nadelige gevolgen van de ontgronding in te perken en het ontwerp te optimaliseren.
De uitgevoerde onderzoeken laten onder meer zien dat het project bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe, natte natuur en dat de beoogde hoogwaterstandsdaling ruim wordt gerealiseerd, mede dankzij een extra geul stroomafwaarts van het plangebied. De Commissie vindt dat het rapport de milieu-informatie bevat die nodig is voor een afgewogen besluit over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning.

 

Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport zijn verschillende opties om met de ontgronding aan hoogwaterbescherming en aan natuur- en recreatieontwikkeling bij te dragen, met elkaar vergeleken. De resultaten van die vergelijking zijn gebruikt om de nadelige gevolgen van de ontgronding in te perken en het ontwerp te optimaliseren. Zo wordt een daling van de grondwaterstand in het natuurgebied Leudal voorkomen door de winning niet aan te sluiten op de Maas. De Commissie adviseert om enkele onderdelen van het rapport te verduidelijken of aan te vullen. Zo is het nodig om te verduidelijken hoe de hoogwatergeul ter hoogte van het bedrijf wordt aangepast en wat het effect van die aanpassing is bij laag- of hoogwater in vergelijking met ‘niets doen’. Daarnaast vindt de Commissie het belangrijk dat het rapport laat zien waar welke natuur in Wijnaerden tot ontwikkeling kan komen en dus of de beoogde natuurdoelstelling kan worden gerealiseerd. De Commissie adviseert de gemeente en de provincie om het rapport op deze en enkele andere punten te laten aanvullen voor zij een besluit nemen. Beide hebben laten weten dit advies over te nemen.


Advies reikwijdte en detailniveau
Het rapport moet goed beschrijven welke activiteiten deel uitmaken van het project en welke eventueel later, met inkomsten uit het project, worden gerealiseerd. Duidelijk moet zijn aan welke eisen het eindresultaat moet voldoen en hoe hard die eisen zijn. Een voorbeeld van een dergelijke eis is de waterstandsverlaging die de ontgronding moet opleveren. Deze informatie bepaalt waar winning mogelijk en nodig is en hoe het gebied kan worden ingericht.
Het rapport moet duidelijk maken in hoeverre met ieder alternatief de beoogde doelen worden bereikt en welke milieueffecten daar tegenover staan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Bram Bliek
dr. Robert Maarten van Heeringen
ir. David Heikens
drs. Allard van Leerdam
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kuypers Kessel

Bevoegd gezag
Gemeente Leudal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 14 apr 2017