3033. Deelproject Zeven Blokken

Het project Smildegerveen moet het hoogveen in het natuurgebied Fochteloërveen herstellen. Het project Zeven Blokken is hier onderdeel van. Om dit project mogelijk maken, moet de gemeente Midden-Drenthe het bestemmingsplan aanpassen. Voordat de gemeenteraad van Midden-Drenthe hierover besluit, zijn de milieugevolgen hiervan onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-03-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-03-2016 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
05-07-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt nu duidelijk welke doelen het project Zeven Blokken moet bereiken, bijvoorbeeld doelen over natuurherstel.
Ook is nu helder dat als het waterbeheer in Zeven Blokken verbetert, de natuur in het gebied Fochteloërveen daarvan profiteert. Tot slot is in het rapport nu een extra alternatief beschreven waarmee het natuurdoel veel beter bereikt wordt doordat water langer wordt vastgehouden. Uit het rapport blijkt ook dat maatregelen genomen kunnen worden om de negatieve effecten van dit alternatief op de omgeving (wateroverlast) teniet te doen.


Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport niet duidelijk maakt hoeveel en welke type natuur met dit plan hersteld moet worden. Hierdoor is ook onduidelijk op welke manier dit herstel het beste kan worden bereikt. De Commissie adviseert in ieder geval nog een alternatief uit te werken dat uitgaat van een waterpeil in Zeven Blokken dat zoveel mogelijk herstel van het hoogveen in het Fochteloërveen oplevert. Een hoger waterpeil kan echter leiden tot negatieve effecten op landbouw en woningen in de omgeving. Deze milieu-informatie is belangrijk, zodat bij het bestemmingsplan goede milieuafwegingen gemaakt kunnen worden. De Commissie adviseert daarom een aanvulling op het rapport te laten maken. De gemeente heeft laten weten dit advies over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Theo Witjes

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Natuurmonumenten regiokantoor Groningen, Friesland & Drenthe

Bevoegd gezag
Gemeente Midden-Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 12 jul 2016