3055. Gebiedsontwikkeling Heeswijkse Aa-Beemden, gemeente Bernheze

De gemeente Bernheze wil het gebied tussen Heeswijk-Dinther en de N279 herontwikkelen en stelt daarvoor de bestemmingsplannen Heeswijkse Aa-Beemden en Geluidzone Dijkhoff op. De gebiedsontwikkeling maakt onder andere de uitbreiding mogelijk van het afvalverwijderingsbedrijf aan de Heeswijkseweg. Voordat de gemeenteraad een besluit over de plannen neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-06-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
17-06-2015 Aankondiging start procedure
18-06-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
31-08-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
14-09-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-09-2016 Kennisgeving MER
29-09-2016 Ter inzage legging MER
06-12-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
06-12-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-02-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangepaste milieueffectrapport geeft duidelijk aan dat het plan is bijgesteld ten opzichte van het eerdere rapport. Het plan richt zich nu op de uitbreiding van het afvalverwijderingsbedrijf. De voorgenomen beekdalbrede ontwikkeling waarbij de Aa zou worden verlegd naar het noorden met een brede natuurzone aan weerszijden, maakt geen onderdeel meer uit van het plan, waardoor de milieueffecten hiervan ook niet meer worden beschreven. De Commissie vindt dat het rapport nu voldoende inzicht geeft in de belangrijke milieugevolgen zoals geluid, natuur, landschap en water.


Voorlopig toetsingsadvies
De gemeente wil met de gebiedsontwikkeling onder meer de ecologische en landschappelijk waarde van het gebied vergroten. Uit het rapport blijkt echter nog niet hoe positieve scores voor natuur en landschap tot stand moeten komen. De provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas hebben een ruimtelijke reservering voor waterberging op het gebied gelegd. Het is echter nog onduidelijk in hoeverre het bestemmingsplan Heeswijkse Aa-Beemden samengaat met deze waterbergingsfunctie. Tot slot sluiten de geluidberekening uit het rapport niet aan bij de mogelijkheden voor bedrijvigheid die in het bestemmingsplan voor de geluidzone worden geboden. Hierdoor worden de geluidseffecten van het plan mogelijk onderschat. De Commissie adviseert om het rapport aan te passen en pas daarna een besluit te nemen over de plannen. De gemeente heeft laten weten het advies over te nemen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport in ieder geval twee alternatieven te beschrijven. Een alternatief waarbij de milieudruk van het afvalverwijderingsbedrijf aan de Heeswijkseweg verlaagd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door een geluidzonering, waarbij de activiteiten die het meeste geluid produceren zo ver mogelijk van de ecologische verbindingszone en de kern Heeswijk-Dinther plaatsvinden. En een alternatief waarbij verbetering van natuur en landschap in het beekdal centraal staat.
Het rapport biedt hiermee straks goed inzicht in de kansen die de gemeente heeft om het gebied opnieuw in te richten en de milieueffecten daarvan. Dit zorgt voor een goede basis om (milieu)afwegingen te maken over het nieuwe bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
drs. Allard van Leerdam
ing. Ben Peters
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bernheze

Bevoegd gezag
Gemeente Bernheze

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 10 feb 2017