3069. Zandwinning Markerzand

Markerzand wil in het beschermde natuurgebied Markermeer 65 miljoen kuub zand winnen, vrijkomende waterbodem (baggerspecie) inzetten voor natuurbouw en bijdragen aan de waterkwaliteit van het Markermeer. Voor het winnen van het zand is een ontgrondings-vergunning nodig. Voordat de minister van IenM een besluit neemt over het project zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie m.e.r. dat in het rapport informatie ontbrak. De initiatiefnemer heeft toen het rapport aangepast. Ook hierin ontbrak informatie, en het rapport is hierna opnieuw aangepast. De minister heeft de Commissie gevraagd dit opnieuw aangepaste rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-10-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
26-02-2016 Voorlopig advies uitgebracht
Tweede voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER 2
07-04-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-07-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het Markermeer is een beschermd Natura 2000-gebied. Het is vooral een belangrijk leefgebied voor veel watervogels. Zandwinning van deze omvang in zo’n gebied is complex omdat aangetoond moet worden dat de natuur er niet teveel schade van ondervindt. De Commissie vindt dat op basis van het aangepaste rapport nog steeds niet is aangetoond dat beschermde watervogels als de brilduiker en kuifeend niet teveel schade ondervinden. Eventuele positieve effecten van het voornemen zijn niet voldoende onderzocht.
De Commissie vroeg ook aandacht voor archeologie op de bodem van het Markermeer. In het verleden was de bodem van het Markermeer namelijk bewoond en er liggen veel vliegtuig- en scheepswrakken. Het rapport geeft meer informatie over de archeologische begeleiding bij de werkzaamheden, maar geeft nog onvoldoende duidelijkheid. Dit is belangrijk omdat zandwinning waardevolle archeologie kan vernietigen.
De Commissie adviseert deze informatie in beeld te brengen en daarna pas een besluit te nemen. Op basis van deze informatie kunnen ook de alternatieven goed afgewogen worden.


Tweede voorlopig toetsingsadvies
Het Markermeer is een beschermd natuurgebied (Natura 2000), vooral omdat het een belangrijk leefgebied is voor veel watervogelsoorten. Zandwinning van deze omvang in zo’n gebied is complex omdat aangetoond moet worden dat de natuur er niet teveel schade van ondervindt. De Commissie vindt dat op basis van het aangepaste rapport nog steeds niet is aangetoond dat beschermde watervogels als de brilduiker en kuifeend niet teveel schade ondervinden.
De Commissie vroeg ook aandacht voor archeologie op de bodem van het Markermeer. In het verleden was de bodem van het Markermeer namelijk bewoond en er liggen veel vliegtuig- en scheepswrakken. Het rapport geeft onvoldoende aan hoe hier mee rekening gehouden zal worden. Dit is belangrijk omdat zandwinning waardevolle archeologie kan vernietigen.
De Commissie adviseert de minister deze informatie in beeld te laten brengen en dan pas te besluiten, zodat met deze informatie rekening gehouden kan worden. Op basis van deze informatie kunnen ook de alternatieven goed afgewogen worden. De initiatiefnemer Markerzand heeft aangegeven aanvullende informatie aan te leveren.


Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie vindt het rapport nog niet compleet. Zo is het rapport nog onduidelijk over hoe en waar de nieuwe natuur aangelegd wordt en over de werking van de slibinvang. Ook vindt de Commissie dat een aantal effecten beter uitgewerkt moet worden en moet worden vergeleken voor de winlocaties. Denk hierbij aan de effecten op archeologie in de bodem van het Markermeer en het voedselaanbod (schelpdieren) van beschermde watervogels zoals de duikeend. De minister heeft laten weten dat zij het rapport laat aanpassen voordat zij een besluit neemt over de ontgrondingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
drs. Gert Dekker
dr. Heleen van Londen
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Markerzand v.o.f.

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D29.2 2011: mineralenwinning waterbodem

Bijgewerkt op: 12 jul 2016