3120. Bestemmingsplan Almere Poort

De gemeente Almere is van plan om Almere Poort verder te ontwikkelen in een woon-, werk- en recreatiegebied, met nog circa 10.000 nieuwe woningen en 700.000m2 nieuwe bedrijven en voorzieningen. De al gerealiseerde woningen en bedrijven worden opnieuw bestemd. Deze ontwikkeling wordt vastgelegd in drie bestemmingsplannen. Voordat over de drie plannen besloten wordt, zijn de milieueffecten in één milieueffectrapport onderzocht. De Commissie m.e.r. constateerde eerder dat informatie ontbrak in het milieueffectrapport. Het rapport is daarom aangevuld en de gemeente Almere heeft de Commissie gevraagd het aangevulde rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-05-2016 Aankondiging start procedure
23-05-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-07-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
22-08-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-12-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
21-12-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-02-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingadvies en de aanvulling daarop
Het aangevulde rapport laat goed zien wat de bandbreedte aan milieueffecten is van het plan bij hoge en bij lage economische groei. Om negatieve effecten op watervogels, zoals de meerkoet, kuifeend en brilduiker, te voorkomen worden maatregelen genomen. Zo komt er bijvoorbeeld een natuureilandje en wordt er een areaal aangelegd onder water voor de groei van driehoeksmosselen. Waardevol natuurgebied binnen de dijk wordt gecompenseerd. De Commissie oordeelt dat er nu voldoende informatie is om het milieubelang volwaardig mee te laten wegen in de besluitvorming over de bestemmingsplannen.


Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectrapport laat zien hoe de duurzaamheidsambities van de gemeente concreet worden gemaakt. Zo worden bijvoorbeeld woningen op stadsverwarming aangesloten en energiezuinig gebouwd, waardoor de toename van CO2-uitstoot beperkt blijft. In het bestemmingsplan is –voor zover de Commissie kan beoordelen- geen totaal maximaal aantal woningen of maximaal aantal vierkante meters bedrijvigheid vastgelegd. Potentieel zijn er daardoor meer verkeersbewegingen mogelijk dan waar het milieueffectrapport van uit gaat. Gevolg hiervan is dat aan verkeer gerelateerde effecten als geluidhinder en luchtverontreiniging mogelijk onderschat worden.
Het rapport bevat veel goede en actuele informatie over de natuur in het gebied. De effectenanalyse is goed opgebouwd. Wel ontbreekt nog belangrijke informatie. In buitendijkse gebieden langs het Markermeer en IJmeer komen belangrijke populaties van bedreigde vogelsoorten als de fuut en de zwarte stern voor. Een gedegen onderbouwing ontbreekt nog dat deze populaties geen schade gaan ondervinden door het verbreden van het Almeerderstrand, de aanleg van het Meerstrand en het bouwen bij de Marina. Ook is meer aandacht nodig voor maatregelen om nadelige effecten te voorkomen of de effecten elders te compenseren in binnendijks natuurgebied. De gemeente heeft laten weten het milieueffectrapport aan te vullen en/of het bestemmingsplan aan te passen en de Commissie nogmaals om advies te vragen voordat over de bestemmingsplannen besloten wordt.


Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport alternatieven uit te werken, die inzichtelijk maken hoe de ontwikkeling van de wijk inspeelt op de onzekere vraag naar woningaantallen, woonmilieus, werken en recreatie. Ook adviseert zij te onderzoeken wat de effecten van het plan door luchtverontreiniging met stikstof zijn op gevoelige gebieden zoals het Naardermeer. Daarnaast onderstreept de Commissie het belang om de effecten van het plan zowel binnen de dijk (bos- en natuurpercelen) als buiten de dijk op de leefgebieden van beschermde soorten te onderzoeken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
ir. Hans Huizer
ir. Joep Lax
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Almere

Bevoegd gezag
Gemeente Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 22 feb 2018