3177. Windplan Blauw, gemeenten Dronten en Lelystad

Windvereniging SwifterwinT en Nuon Wind Development B.V. willen Windplan Blauw met 61 turbines en een totaal vermogen van 200-300 megawatt realiseren. Onderdeel van het project is verwijdering van 74 bestaande turbines. Het park ligt in het IJsselmeer en op land, nabij Swifterbant in de gemeenten Dronten en Lelystad. Voordat de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties besluiten over het Rijksinpassingsplan en de vergunningen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-12-2016 Aankondiging start procedure
02-12-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-02-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijds toetsingsadvies
09-11-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-02-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsingsadvies
26-04-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-06-2018 Ter inzage legging van de informatie
18-07-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft maatregelen om nadelige gevolgen voor kwetsbare watervogels in het IJsselmeer te voorkomen (instellen rustgebied voor de fuut), om vleermuisslachtoffers te beperken (middels stilstandvoorziening) en mogelijkheden om nachtelijke lichthinder van het windpark al dan niet tegen te gaan. Ook blijkt aandacht voor de kuifeend nodig. In combinatie met bijvoorbeeld staandwantvisserij, kunnen namelijk teveel slachtoffers vallen onder deze eendensoort. 
Het alternatievenonderzoek laat zien welke ruimte er is om (andere) milieuafwegingen te maken in de plaatsingszones in Flevoland, bijvoorbeeld bij het Swifterbos. De Commissie adviseert de resultaten van dit onderzoek wel beter in de samenvatting van het rapport te verwerken. De ministers hebben aangegeven dit advies op te volgen. De Commissie concludeert dat er met het rapport goede en nuttige milieu-informatie beschikbaar is voor de te maken (milieu)afwegingen over Windplan Blauw.

 

Tussentijds toetsingsadvies
Het rapport bevat al uitgebreid natuuronderzoek. De Commissie vindt de gevolgen op de natuur bijna volledig beschreven. Voor sommige soorten, zoals de fuut en de kuifeend, is nog extra informatie nodig, om zeker te zijn dat het project past binnen natuurregels. De gemaakte afwegingen en optimalisaties bij de keuzes van turbineopstellingen zijn nog niet volledig beschreven. De Commissie adviseert dit alsnog te beschrijven en hierbij de vraag te beantwoorden in hoeverre nog andere milieukeuzes te maken zijn. Een voorbeeld hiervan is geen turbines in het Swifterbos te plaatsen. Tot slot vraagt de Commissie aandacht voor onderzoek dat nog in voorbereiding is, zoals berekeningen voor geluid- en slagschaduwhinder en veiligheids- en verlichtingsonderzoek.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om de milieueffecten van het project helder in beeld te brengen in zowel de aanlegfase, gebruiksfase als de ‘dubbeldraaifase’ waarin de nieuwe en de te saneren turbines nog gelijktijdig kunnen draaien. Reden hiervan is dat de milieueffecten van het plan (bijvoorbeeld effecten op het landschap en aantallen vogelslachtoffers) de komende jaren per fase sterk kunnen verschillen.
De locatie van het Windplan Blauw is bepaald met het Regioplan van de provincie. Als gekozen wordt om windturbines ook buiten de zones van dit Regioplan te plaatsen, dan adviseert de Commissie om in het milieueffectrapport deze keuze en de milieueffecten daarvan goed te onderbouwen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Wim Keijsers
prof. ir. Han Ligteringen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Wind Development B.V.
SwifterwinT

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines

Bijgewerkt op: 23 aug 2018