3322. Bestemmingsplan Zuivelpark Bedum

FrieslandCampina wil haar terrein in Bedum uitbreiden en de productiecapaciteit met circa 1 miljoen ton rauwe melk per jaar verhogen. Voordat de gemeenteraad Bedum besluit over het voorontwerp-bestemmingsplan voor het Zuivelpark Bedum worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het rapport laat drie mogelijke locaties zien bij de bestaande zuivelfabriek: west, noord en oost. Uitbreiding aan de oostkant wordt in het rapport als meest kansrijk gezien. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd de kwaliteit van het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
04-06-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-08-2018 Voorlopig advies uitgebracht
19-08-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De gemeente heeft de adviesaanvraag over de aanvulling op het MER ingetrokken omdat het plan voorlopig niet doorgaat. Het voorlopige toetsingsadvies is daarom omgezet in een definitief advies.

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie adviseert om de effecten op het kanaal Boterdiep als zichtlijn en structuurdrager beter te onderbouwen. Bijvoorbeeld door duidelijk te maken wanneer een alternatief negatief of zeer negatief scoort. In het alternatief waarbij het Boterdiep wordt omgelegd zijn verschillende opties uitgewerkt om de fabriek beter in het landschap te laten passen. De Commissie adviseert om dit ook voor de andere alternatieven te doen zodat ze op hetzelfde niveau vergeleken kunnen worden. Zij adviseert daarnaast om de keuze voor de locatie verder te onderbouwen en hierbij vooral aandacht te besteden aan landschap en cultuurhistorie. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat de gemeenteraad besluit, zodat de raad een zorgvuldige afweging kan maken. De gemeente heeft aangegeven het advies over nemen en de aanvulling op het rapport door de Commissie opnieuw te laten toetsen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Berdie Olthof
drs. Joost van der Pluijm
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
FrieslandCampina Domo BV

Bevoegd gezag
Gemeente Het Hogeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D36 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een zuivelfabriek als prod.cap. >=30.000 ton p/j

Bijgewerkt op: 19 aug 2019