3343. Grondwaterwinning Luxwoude

Vitens N.V. wil om aan de groeiende vraag van drinkwater te voldoen in Luxwoude 6,5 miljoen m3 grondwater per jaar winnen. Behalve de drinkwaterwinning zelf wil ze ook een nieuwe productielocatie bouwen om het water te zuiveren. Voordat de provincie Friesland en de gemeente Opsterland besluiten over de watervergunning en het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-01-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-05-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
22-08-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-01-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten optreden door de grondwaterwinning. Wel zijn er lokaal nog wat kleine zaken uit te werken. Deze staan de besluiten over de winning nu echter niet in de weg. Vitens zet momenteel al een uitgebreid meetprogramma op om de actuele grondwaterstromen te volgen. Dit geeft informatie om resterende onzekerheden op te lossen en eventuele maatregelen voor peilbeheer uit te werken. Maak hiervoor ook nog verfijningen in de modelberekeningen voor de grondwaterstromen, schrijft de Commissie in haar advies.
Tot slot is een aanbeveling van de Commissie om bij het bepalen van de peilbeheermaatregelen voldoende aandacht te besteden aan het beperken van de effecten op de natuur en op archeologische waarden.

Advies reikwijdte en detailniveau
Tegelijk met dit project onderzoeken Vitens, provincie en waterschap Fryslân de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering voor het grondwatersysteem. Het gaat onder meer om verzilting van drinkwaterwinning en verdroging van natuurgebieden. Het onderzoek moet leiden tot nieuw grondwaterbeleid voor Friesland. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport te laten zien hoe de nieuwe grondwaterwinning hierbinnen past.
Het project heeft mogelijk gevolgen voor de beschermde natuurgebieden De Deelen en Van Oordt’s Mersken. De Commissie adviseert daarom te kijken naar hoe deze gevolgen kunnen worden voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jacobus (Koos) Groen
ir. Bert Sman
drs. Nathalie Vossen
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vitens N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân
Gemeente Opsterland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 30 jan 2023