3363. Varkenshouderij Sebava BV te Kapel-Avezaath

Sebava BV wil een varkenshouderij aan de Burensewal 3 te Kapel-Avezaath herbouwen. Het eerdere bedrijf ging in 2017 door brand verloren. Op dezelfde plek worden nieuwe stallen gebouwd waarin maximaal 25.668 varkens worden gehouden. Voordat de provincie Gelderland besluit over de benodigde omgevingsvergunning zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-11-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
28-02-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
06-06-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-07-2019 Ter inzage legging MER
15-10-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Persbericht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
16-10-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-01-2020 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangepaste rapport laat zien dat bij de nieuwe opzet en inrichting van het bedrijf op enkele locaties in de omgeving nog sprake zal zijn van geurhinder. Ten opzichte van het oorspronkelijke bedrijf dat tot 2017 aanwezig was neemt de uitstoot van geur en ammoniak echter wel duidelijk af. Het rapport geeft verder een beschrijving van maatregelen die in de nieuwe situatie genomen kunnen worden ten behoeve van brandveiligheid.
In het rapport zijn de milieueffecten gedeeltelijk beoordeeld op basis van aannames. De werkelijke effecten zullen voor een deel afhankelijk zijn van onderhoud, beheer en bedrijfsvoering. Dit geldt bijvoorbeeld voor de geurhinder en de werking van het ventilatiesysteem, maar ook voor de brandveiligheid. De Commissie ziet dit als een belangrijk aandachtspunt voor de vergunningverlening en adviseert speciale aandacht te besteden aan monitoring en evaluatie van de (milieu)effecten.

Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectrapport voor de herbouw van de varkenshouderij van Sebava BV in Kapel-Avezaath geeft nog onvoldoende duidelijkheid over de geurhinder van het bedrijf en maatregelen om die te beperken. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen heeft, namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen.
Het rapport laat zien dat het nieuwe bedrijf minder geur en ammoniak uitstoot dan het oude bedrijf. Op enkele locaties in de omgeving worden nog wel geurnormen overschreden. De Commissie vindt dat in het rapport nog informatie ontbreekt om de geureffecten en geurbeperkende maatregelen te beoordelen. Zij adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over de vergunning.
De Omgevingsdienst heeft, namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, aangegeven dit advies over te nemen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het milieueffectrapport moet de gevolgen van het nieuwe bedrijf voor de leefomgeving, volksgezondheid, natuur en landschap in beeld brengen, en mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om deze effecten te verminderen. Daarnaast adviseert de Commissie speciale aandacht te besteden aan maatregelen voor brandveiligheid en dierenwelzijn.
Het rapport dient ook als communicatiemiddel voor de omgeving. Daarom vraagt de Commissie specifiek aandacht voor de leesbaarheid voor niet-ingevoerde lezers. Zij adviseert de effecten niet alleen te beschrijven ten opzichte van de eerder vergunde situatie (vóór de brand), maar ook ten opzichte van de huidige feitelijke situatie (geen varkenshouderij), zodat duidelijk wordt wat er voor de omgeving verandert.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Tilly Fast
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Sebava BV

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Regio Nijmegen ODRN

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 17 jan 2020