3375. Gebiedsontwikkeling Grebbedijk MER Nota Voorkeursalternatief

Het Waterschap Vallei en Veluwe wil de Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen over een lengte van ongeveer 4,5 kilometer versterken omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. Naast verbeteren van de waterveiligheid en natuurontwikkeling wordt ook gezocht naar kansen voor recreatie. Voordat besloten wordt over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Provincie Gelderland, de provincie Utrecht, de gemeenten Wageningen en Rhenen, waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hadden de Commissie m.e.r. om het milieueffectrapport tussentijds te toetsen.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
18-02-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-01-2020 Ter inzage legging van de informatie
03-03-2020 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie vindt de milieuverschillen tussen de alternatieven voor de gebiedsontwikkeling goed in beeld gebracht. Hiermee is voldoende milieuinformatie beschikbaar om een goed onderbouwde keuze te maken voor een voorkeursalternatief.
In haar advies geeft de Commissie aandachtspunten mee voor het vervolgrapport, de planuitwerkingsfase. In deze fase is gedetailleerder natuuronderzoek nodig om te zien of niet teveel natuurschade optreedt. De Commissie wijst op het risico dat (delen van) het plan wellicht aangepast moeten worden op basis van de resultaten van dit onderzoek. Verder adviseert zij de veiligheid en effectiviteit van beoogde innovatieve technieken voor het ontwerp van de dijk goed te onderbouwen.
Het waterschap heeft, namens de zeven samenwerkingspartners, aangegeven de aandachtspunten in het vervolgrapport mee te nemen. Op enkele onderdelen, zoals het gebruik van de innovatieve technieken voor de dijkversterking, wordt al direct opvolging geven door het huidige milieurapport aan te laten passen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Yttje Feddes
ir. Casper van der Giessen
drs. Allard van Leerdam
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Vallei en Veluwe

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 03 mrt 2020