3381. Kempenland omgeving De Utrecht

De provincie Noord-Brabant en het waterschap De Dommel willen in het beekdal van de Reusel en de Raamsloop en in de Natte Natuurparel De Utrecht natuur en waterkwaliteit versterken door water langer vast te houden in het gebied. Verdroging van het gebied verergert namelijk de verzuring en vermesting door stikstofuitstoot. Voordat Provinciale Staten van Noord-Brabant en het Algemeen Bestuur van het Waterschap De Dommel besluiten over het inpassingsplan en het projectplan Waterwet, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport. .

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-05-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
25-02-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-06-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies:
Het rapport maakt duidelijk dat het project stappen in de goede richting zet, maar dat het halen van de doelen nog onzeker is. Daarom is de voorgestelde monitoring van groot belang, aldus de Commissie.
Het behoud van de aanwezige natuurwaarden blijkt nu al een uitdaging. De gevolgen van klimaatverandering maken dit in de toekomst nog moeilijker. In een volgende fase zijn meer fundamentele maatregelen nodig en daarnaast verdergaande bronmaatregelen om stikstofdepositie terug te dringen. De Commissie beveelt aan om hier bij volgende plannen en besluiten rekening mee te houden.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport eerst te zoeken naar verschillende opties om het hoofddoel te realiseren: maatregelen vanuit het nationale Programma Aanpak Stikstof om de natuur in het gebied minder gevoelig te maken voor stikstof. Nadat een voorkeursoptie is gekozen, kan vervolgens in het milieueffectrapport worden gezocht naar mogelijkheden om ook andere ambities te behalen, zoals waterkwaliteit, provinciale natuurdoelen en de doelstellingen van het project Leven de Dommel.
Zo maakt het rapport duidelijk dat het project bovenal het hoofddoel moet behalen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Waterschap De Dommel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 04 jun 2020