3482. Omgevingsvisie Rotterdam

De gemeente Rotterdam stelt een omgevingsvisie op om de koers voor de ruimtelijke ontwikkeling tot 2030 en verder te bepalen. Het gaat om onder meer woningbouw, duurzame energie, bereikbaarheid en leefkwaliteit in de stad, het havengebied en de kleinere kernen in de gemeente. Voordat de gemeenteraad hierover besluit wordt het Rotterdams omgevingseffectrapport (ROER) opgesteld. Het ROER brengt naast de milieueffecten ook de sociale en economische aspecten in beeld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-06-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
13-10-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
25-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Een goede ‘foto van de leefomgeving’ is een belangrijk startpunt voor de omgevingsvisie. Deze geeft aan hoe de gemeente er voor staat en welke ontwikkelingen op haar af komen, bijvoorbeeld rond klimaatverandering en energietransitie.
Het ROER moet duidelijk maken of alle ambities van de gemeente haalbaar zijn met het huidige beleid of dat er nieuwe keuzes nodig zijn. Ook moet onderzocht worden of huidig beleid en nieuwe keuzes met elkaar botsen of elkaar kunnen versterken. Dit geldt voor gemeentebrede onderwerpen, zoals hoofdinfrastructuur, wonen en energievoorziening, maar ook voor keuzes in de verschillende deelgebieden, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke voorzieningen en werkgelegenheid. Vooral voor deze laatste keuzes is inbreng van bewoners en andere belanghebbenden heel belangrijk.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. J.F.L.M.M. Dagevos
dhr. dr. R. During
dhr. prof. dr. ir. R.E.C.M. van der Heijden
dhr. ir. R.P. Moens
dhr. ir. F.J. Rooijers

Voorzitter: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 22 jul 2021