3482. Omgevingsvisie Rotterdam

Het omgevingseffectrapport voor de omgevingsvisie Rotterdam (ROER) beschrijft positieve effecten voor het milieu en de Rotterdamse samenleving, maar niet alle ambities voor de leefomgeving worden gehaald. Grote ontwikkelingen die op Rotterdam afkomen leiden tot onzekerheid over de werkelijke effecten. Daar is meer aandacht voor nodig, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeente Rotterdam had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-06-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-10-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
25-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-09-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat de meeste keuzes in de visie positief uitpakken voor de woonsituatie en het welzijn van de Rotterdammers, en voor economie en duurzaamheid. Toch blijkt dat veel doelen nog niet gehaald worden, vooral voor de natuurlijke omgeving (bodem, water, natuur) en gezondheid. Wat de werkelijke effecten zijn zal sterk afhangen van grote en onzekere toekomstige ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, ontwikkeling biodiversiteit, energietransitie, andere manieren van vervoer en internationale economische ontwikkelingen.

De Commissie vindt dat in het rapport meer aandacht nodig is voor deze onzekere ontwikkelingen en vooral voor de consequenties voor Rotterdam en de keuzes voor de lange termijn. Dit is nodig om te bepalen welke maatregelen de gemeente achter de hand kan houden om bij te sturen als blijkt dat doelen onvoldoende gehaald worden of effecten negatiever zijn dan gedacht. Naast het stedelijk gebied speelt het havengebied hierbij een grote rol.

De Commissie adviseert het omgevingseffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie. De gemeente heeft aangegeven dit advies over te nemen.


Advies reikwijdte en detailniveau
Een goede ‘foto van de leefomgeving’ is een belangrijk startpunt voor de omgevingsvisie. Deze geeft aan hoe de gemeente er voor staat en welke ontwikkelingen op haar af komen, bijvoorbeeld rond klimaatverandering en energietransitie.
Het ROER moet duidelijk maken of alle ambities van de gemeente haalbaar zijn met het huidige beleid of dat er nieuwe keuzes nodig zijn. Ook moet onderzocht worden of huidig beleid en nieuwe keuzes met elkaar botsen of elkaar kunnen versterken. Dit geldt voor gemeentebrede onderwerpen, zoals hoofdinfrastructuur, wonen en energievoorziening, maar ook voor keuzes in de verschillende deelgebieden, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke voorzieningen en werkgelegenheid. Vooral voor deze laatste keuzes is inbreng van bewoners en andere belanghebbenden heel belangrijk.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Dagevos
dr. Roeland During
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Enrico Moens
ir. Frans Rooijers

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 30 sep 2021