3550. Windpark ZE-BRA

Eneco, Lindewind en Zeeuwind willen op de grens van Zeeland en Noord-Brabant Windpark ZE-BRA met 16 windturbines realiseren. De verwijdering van een windturbine in Woensdrecht en van de windparken Bath en Anna-Mariapolder zijn onderdeel van het plan. Voordat de gemeenten, provincies en waterschappen besluiten over de vergunningen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-06-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
03-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-07-2021 Ter inzage legging van de informatie
28-09-2021 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Eerder dit jaar vroegen de gemeenten de Commissie al om advies. In juni jl. bepaalde de Raad van State over het Activiteitenbesluit dat voor windparken niet langer de nationale normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid als vertrekpunt gehanteerd mogen worden. Gemeenten moeten zelf normen vaststellen. Informatie daarover hoort ook in het milieueffectrapport. De gemeenten hebben de Commissie gevraagd ook op dit onderdeel te reageren. Het advies van de Commissie is om mogelijke normen voor het gebied te beschrijven op basis van bestaande informatie en onderzoeken. Als de normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid gekozen zijn, onderzoek dan in het milieueffectrapport of het windpark binnen die normen past, zegt de Commissie. Ten slotte is het advies om maatregelen te beschrijven die de stikstofneerslag tijdens de aanleg van het windpark kunnen beperken. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen voordat een besluit wordt genomen. 

Voorlopig toetsingsadvies
De gemeenten beschikken over een overzichtelijk, gedetailleerd en toegankelijk milieueffectrapport, waarin de milieueffecten goed en zorgvuldig zijn beschreven. Ook wordt duidelijk wat de kans op hinder is voor omwonenden. De effecten op natuur zijn goed onderzocht, maar op twee punten ontbreekt nog informatie. Eén van de windturbines is nu geplaatst in het Natuurnetwerk Zeeland, wat kan leiden tot aantasting van natuurwaarden. De Commissie adviseert om de gevolgen hiervan uitvoeriger te beschrijven. Daarnaast komt er bij de aanleg van het windpark extra stikstof vrij. De gevolgen hiervan voor het Natura 2000-gebied Brabantse Wal zijn nog niet volledig in beeld. De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en dan een besluit te nemen over windpark ZE-BRA. De gemeente heeft aangegeven het rapport op deze punten aan te vullen en nogmaals aan de Commissie voor te leggen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Chris Backes
ir. Peter van der Boom, MA
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Eneco

Bevoegd gezag
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Woensdrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant; Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 28 sep 2021