3578. Provinciaal Inpassingsplan Folding Boxboard Eerbeek

Kartonfabrikant Folding Boxboard te Eerbeek wil de installaties op het fabrieksterrein moderniseren. Ook komt er een nieuwe toegangsweg naar het fabrieksterrein. Dit maakt onderdeel uit van het provinciale programma 'Eerbeek Loenen 2030'. Voordat de provincie Gelderland besluit over het inpassingsplan en de omgevingsvergunning milieu, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. .

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
27-05-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-10-2021 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
20-10-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-03-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft de effecten van de aanpassingen grotendeels goed. Het fabrieksterrein wordt zorgvuldiger ingepast in de omgeving en de hinder voor omwonenden zal op de meeste plekken afnemen. De informatie in het MER is voldoende om een besluit te nemen over het inpassingsplan.
De Commissie adviseert wel om de effecten van hinder door trillingen op twee adressen nog beter in beeld te brengen. Dit om er zeker van te zijn dat aan grenswaarden wordt voldaan. Ook moet beter worden beschreven wat er wordt gedaan om de hoeveelheid chemicaliën in het afvalwater te minimaliseren. Dit is nodig om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij de omgevingsvergunning.

Tussentijds toetsingsadvies
Het rapport is goed van opzet en beschrijft al uitgebreid nieuwe en bestaande ontsluitingsroutes voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten. Er komt nog geen route naar voren die duidelijk positiever scoort op bijvoorbeeld geluidsoverlast. Voor verkeersveiligheid zijn sommige routes wel gunstiger dan andere. Op het fabrieksterrein zijn ook aanpassingen mogelijk om bijvoorbeeld wachtende vrachtwagens in de straten van Eerbeek te voorkomen. 

Werk de routes verder uit in het definitieve rapport, adviseert de Commissie. Combineer routes op een slimme manier, zodat de route met de minste hinder duidelijk in beeld komt. De bouwstenen hiervoor zitten al in het rapport. Dit biedt de provincie informatie om een goed besluit te kunnen nemen over de ontsluiting van de fabriek en voor een beter woon- en leefklimaat in Eerbeek.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ing. Johan Janse
drs. Roeland van Kerkhoff
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Folding Boxboard Eerbeek
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C20.1 2018: oprichting industriële installatie voor het vervaardigen van papierpulp uit hout of andere vezelstoffen
C20.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding industriële installatie met productiecapaciteit >200 ton per dag voor het vervaardigen van papier of karton
D25.1 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met opslagcapaciteit >= 100.000 ton

Bijgewerkt op: 17 mrt 2023