3596. Uitbreiding Stortplaats De Sluiner te Wilp-Achterhoek

Het bedrijf Attero wil de stortcapaciteit van de stortplaats De Sluiner in Wilp uitbreiden van 7 miljoen m3 naar 10 miljoen m3. De oppervlakte van het stortterrein blijft hetzelfde, de uitbreiding zal in de hoogte plaatsvinden. Voor de activiteiten zijn een Omgevingsvergunning en een vergunning voor de Natuurbeschermingsweg nodig. Ook het bestemmingsplan moet voor de uitbreiding worden gewijzigd. Voordat het College van Gedeputeerde Staten over de vergunningen beslist en B en W van Voorst over het bestemmingsplan, worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een mileueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-07-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
01-09-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. ir. L. Besselink
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. drs. ing. T. Prins

Voorzitter: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. T. Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Attero Wilp

Bevoegd gezag
Gemeente Voorst
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 21 sep 2021