3632. Zonnepark Meerstad-Noord

De gemeente Groningen wil in het gebied Meerstad-Noord een zonnepark van maximaal 175 hectare realiseren. Daarnaast is ook een nieuw hoogspanningsstation nodig. Voordat de gemeente Groningen hierover besluit zijn de gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-12-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-03-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
16-09-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-09-2022 Ter inzage legging MER
19-12-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport is nog niet compleet. Nu zijn vooral technische aspecten van het zonnepark beschreven. Voor landschap en natuur zijn echter ook belangrijke inrichtingskeuzes te maken. Zo is het nog onduidelijk hoe het groenblauwe raamwerk van het zonneveld eruit gaat zien. Denk bijvoorbeeld aan het herstel van de oude rivier de Fivel. De precieze inrichting bepaalt de uiteindelijke milieugevolgen. Daarom is tenminste één integraal ontwerp nodig dat richting geeft aan de veelheid van ambities, schrijft de Commissie. Zij adviseert de gemeente daarom om het milieueffectrapport aan te (laten) vullen en daarna pas een besluit nemen over het Zonnepark. De gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen en het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voor te leggen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Naast de realisatie van het zonnepark en een hoogspanningsstation moet er ook meer ruimte komen voor natuur, waterberging en recreatie. De gemeente streeft naar een optimale balans tussen de projectdoelen. Het is belangrijk dat het rapport deze doelen concreet beschrijft, zodat de te onderzoeken varianten hieraan getoetst kunnen worden. De gemeente geeft aan dat varianten worden bepaald op basis van verschillende locaties van het hoogspanningsstation en verschillen in ligging en oriëntatie van het zonnepark. De Commissie adviseert in de samenstelling van varianten rekening te houden met de landschappelijke inpassing van het zonnepark en het hoogspanningsstation, de waterhuishouding en mogelijkheden voor energieopslag. Door samengestelde varianten te vergelijken krijgt de gemeenteraad het benodigde inzicht in de milieugevolgen en de mate waarin aan de projectdoelen wordt voldaan.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Matthijs Beke
ir. Richard van Gemert, PDEng MBA
ir. Arjen Goutbeek
ir. Berdie Olthof

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Groningen

Bevoegd gezag
Gemeente Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 19 dec 2022