3633. Ontwikkeling Kogerveldwijk, Zaandam

De gemeente Zaanstad werkt aan de ontwikkeling en transformatie van Kogerveldwijk. Ze wil hier tussen de 2000 - 3100 woningen bouwen. Bestaande bedrijven verdwijnen en tegelijkertijd komt er ruimte voor nieuwe bedrijven en voorzieningen. De gemeente ontwikkelt de wijk per buurt en besluit steeds in deelbestemmingsplannen. Voordat de gemeenteraad besluit over het eerste deelbestemmingsplan Jonker-Juffer, zijn de milieugevolgen voor de hele wijk onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-01-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-05-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER beschrijft twee mogelijkheden voor het aantal woningen en geeft aan wat de milieueffecten hiervan zijn. Het rapport laat zien welke maatregelen worden genomen voor een beter leefmilieu. Vervolgens zijn voorwaarden opgesteld voor de bouw en inrichting. Er is in de wijk een bestaande forse geur- en geluidbelasting. De Commissie adviseert om meer onderzoek te doen naar het oplossen van deze milieuknelpunten en het halen van gemeentelijke ambities voor leefkwaliteit en duurzame mobiliteit.
Ten slotte is het advies om preciezer aan te geven wat de gevolgen van de plannen zijn voor de natuurgebieden in de omgeving voor verdroging en stikstofneerslag.
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente Zaanstad heeft aangegeven dit advies over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
ing. Johan Janse
ir. Berdie Olthof
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zaanstad

Bevoegd gezag
Gemeente Zaanstad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 04 mei 2022