3637. Beleidskader Milieu, provincie Noord-Brabant

In het Beleidskader Milieu werkt de provincie Noord-Brabant haar milieuambities uit de omgevingsvisie verder uit. Het gaat dan om onderwerpen als veiligheid, luchtkwaliteit, lawaai, geur, bodem, circulariteit en de gevolgen van luchtvaart. De provincie streeft naar ‘een gezond milieu voor een gezonder leven’. Voordat Provinciale Staten besluiten over het nieuwe beleid, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder ontbrak informatie die belangrijk is voor de besluitvorming. Daarom is het rapport aangevuld en heeft de provincie het opnieuw aan de Commissie voorgelegd.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-02-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
17-03-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-05-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
21-06-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
04-07-2022 Ter inzage legging MER
20-09-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
21-09-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
01-11-2022 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing 
Het aangevulde rapport is een sterke verbetering. De informatie over de effecten sluit nu goed aan op de informatie over de huidige situatie. Ook is duidelijk dat de gevolgen voor het milieu onzeker zijn en hoe de provincie dit gaat monitoren. De bijdrage van het beleid aan de provinciale milieuambities is echter nog onvoldoende onderbouwd, zo oordeelt de Commissie. De stelligheid waarmee deze bijdrage een score krijgt, sluit niet aan op de onzekerheden die de effectbeoordeling laat zien. Het is daarom lastig te begrijpen waar de score op is gebaseerd. Daarbij helpt niet dat de tekst hier en daar onjuist en tegenstrijdig is. De Commissie adviseert om, voordat de provincie een besluit neemt, te zorgen voor een helder en eenduidig beeld van de gevolgen van het beleidskader.

Voorlopig toetsingsadvies
Uit het milieueffectrapport blijkt dat de milieukwaliteit in Noord-Brabant zorgelijk is. Het rapport noemt daarom doelstellingen voor bijvoorbeeld geur en luchtkwaliteit en beleidsopties om deze doelstellingen te halen. De Commissie adviseert om duidelijker te maken hoe deze doelstellingen en beleidsopties samenhangen met ander beleid in de provincie, bijvoorbeeld voor de leefomgeving, gezondheid, economie, landbouw en mobiliteit. Dan is beter te beoordelen welke kansen er zijn voor een steeds duurzamer Brabant. Op meerdere punten is de beoordeling van milieueffecten in het rapport niet consistent. Bijvoorbeeld voor geur, de gevolgen voor de volksgezondheid en de manier waarop de provincie geluidhinder rond vliegvelden wil verminderen. Kijk hier nog eens goed naar, zegt de Commissie. De provincie neemt het advies over. Zij vult het rapport op korte termijn aan en laat het daarna opnieuw beoordelen door de Commissie.

Advies reikwijdte en detailniveau
Een goed idee, zegt de Commissie, om hiervoor een milieueffectrapport te maken. Belangrijk daarbij is om het Beleidskader en het milieueffectrapport duidelijk af te bakenen en om zicht te hebben op de relatie met ander provinciaal beleid. Bepaal per milieuthema een of meer doelstellingen, adviseert de Commissie. Hoe is bijvoorbeeld nu de geluidhinder en luchtkwaliteit, en waar streeft de provincie naar? Het milieueffectrapport kan daarna verschillende beleidsopties in beeld brengen, waarover de provincie weloverwogen keuzes kan maken.
De provincie gaat nu aan de slag met het milieueffectrapport. Daarna laat ze het rapport beoordelen door de Commissie en neemt ze een besluit over het Beleidskader.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
Wouter Schik, BSc, MA
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 01 nov 2022