3701. Uitbreiding bedrijventerrein De Grift, gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen wil het bedrijventerrein de Grift uitbreiden met 30 hectare. Deze uitbreiding biedt ruimte aan grootschalige logistieke bedrijven, aangevuld met kleinere bedrijven. De aanpassing van infrastructuur rondom de Griftdijk is ook onderdeel van het uitbreidingsplan. Voordat de gemeente Nijmegen besluit over het bestemmingsplan zijn eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie is om advies gevraagd over de juistheid en volledigheid daarvan. Eerder adviseerde zij al over een tussenrapport.  

Procedure en adviezen

Toetsing
10-11-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-12-2022 Ter inzage legging MER
10-05-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
10-05-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-08-2023 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangevulde rapport heeft de doelstellingen nu concreter gemaakt. Daardoor komen verplichtingen voor duurzaam bouwen en het optimaliseren van duurzame energie voldoende aan bod. Ook is het onderzoek naar geluid, verkeer en stikstof uitgediept en aangevuld. Hierdoor geeft het rapport meer inzicht in de milieugevolgen. Er is daarnaast een aanzet gemaakt voor een monitoringsprogramma.
De Commissie vindt dat daarmee voldoende milieu-informatie beschikbaar is om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan. Wel beveelt de Commissie de gemeente aan om de doelstellingen te vertalen in randvoorwaarden en dit te monitoren.

Voorlopig toetsingsadvies
Het concreet maken van veel ambities, zoals voor duurzaamheid, geluid en verkeer, is doorgeschoven naar de aanbesteding. Hierdoor zijn er onzekerheden over het project en zijn de milieugevolgen nu onvoldoende in beeld. De Commissie adviseert daarom de ambities uit te werken en aan te geven in hoeverre dit als randvoorwaarden geldt voor de ontwikkeling van het terrein.
De onderbouwing van eerder gemaakte keuzes is niet goed in het rapport terug te vinden, stelt de Commissie. Ook zijn er geen varianten onderzocht voor de verschillende mogelijkheden van het bedrijventerrein. Daardoor is het onduidelijk of er opties zijn met minder milieugevolgen.
De gemeente neemt het advies over. De initiatiefnemer vult het rapport aan en laat het daarna opnieuw beoordelen door de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ing. Gerard Krone
ing. Ben Peters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nijmegen

Bevoegd gezag
Gemeente Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 17 aug 2023