3712. Dijkversterking Pannerden - Westervoort

De dijk langs de Rijn en IJssel tussen de Pannerdense Waard bij Pannerden tot aan de A12-burg over de IJssel bij Westervoort voldoet niet meer aan de waterveiligheidseisen. Daarom zoekt het Waterschap Rijn en IJssel naar oplossingen om het gebied tussen Pannerden en Westervoort beter te beschermen. Voordat Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten over het project, zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-12-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
13-03-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Irma Dekker, MSc
dr. Roeland During
prof. dr. ir. Matthijs Kok

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rijn en IJssel

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 16 mei 2023