3780. Uitbreiding vergistingsinstallatie Bio Energy Coevorden BV

Bio Energy Coevorden BV (BEC) wil de jaarlijkse verwerkingscapaciteit van de vergistingsinstallatie in Coevorden verhogen van 275.000 ton mest naar 800.000 ton mest en andere grondstoffen. Afhankelijk van de gekozen grondstoffen leidt dit tot een toename van de jaarlijkse biogasproductie van circa 50 naar 130 miljoen m³ gas. Voor de besluitvorming over de benodigde vergunningen wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. De provincie Drenthe heeft de Commissie gevraagd te adviseren over het op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-08-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Arjen Brinkmann
ing. Cor Coenrady

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bio Energy Coevorden B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)
D39.2 2018: Oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor het verwerken van kadavers van landbouwhuisdieren en delen daarvan, die niet door slachting voor menselijke consumptie zijn gedood, met het doel deze te verwijderen

Bijgewerkt op: 04 dec 2023