3853. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) startte in 2007 met aardgaswinning in het Waddenzeegebied volgens het 'hand aan de kraan'-principe. Dit betekent dat de aardgaswinning toegestaan is, maar wordt verminderd of  uiterste gevallen zelfs stopgezet bij meer bodemdaling dan is afgesproken. Ook mag de natuur in of rondom de Waddenzee niet worden aangetast. Om dit te controleren voert de NAM een monitoringsprogramma uit. Ze rapporteert jaarlijks. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Auditcommissie gevraagd om de rapportage over 2023 te toetsen. 

Procedure en adviezen

Advisering Auditcommissie over monitoringsjaar 2023
14-05-2024 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering


Advisering Auditcommissie Gaswinning 2024
Op dit moment toetst de Commissie de rapporten over het monitoringsjaar 2023

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jan van Dalfsen
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Robert Hack
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Allard van Leerdam
dr. ir. Siefko Slob, CEng
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Bevoegd gezag
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 27 mei 2024