408. Vuilverwerking Aanschoterweg te Barneveld

Het voornemen bestaat om op de locatie aan de Wencopperweg/Aanschoterweg in Barneveld de bestaande stortplaats uit te breiden, op te hogen en een aantal deelactiviteiten te ontplooien. In het MER is uitgegaan van een stort met een maximale hoogte van 24 meter boven maaiveld en een maximale capaciteit van 4,4 miljoen ton waarbij een afzonderlijk compartiment wordt ingericht voor gevaarlijk afval. De verontreinigingen vanuit de bestaande stort worden gesaneerd door de plaatsing van een bentoniet-kleischerm rondom de gehele stort. Daarnaast gaat het MER uit van een compostering voor GFT- en groenafval met een capaciteit van 50.000 of 80.000 ton/jaar, een scheidingsinstallatie voor bedrijfsafval met een bewerkingscapaciteit van 52.000 ton/jaar, een overslagstation voor elders te verwerken afval (28.000 ton/jaar) en een mobiele puinbreker voor eigen gebruik.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-05-1992 Datum kennisgeving
21-05-1992 Ter inzage legging van de informatie
10-07-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-08-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-08-1994 Kennisgeving MER
25-08-1994 Ter inzage legging MER
28-11-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER werd beoordeeld voordat de vergunningaanvragen gepubliceerd waren. De Commissie vond het MER voldoende informatie geven over het voornemen zoals dat in het MER beschreven was behoudens de beschrijvingen over de open groencompostering. Verder deed de Commissie een aanbeveling over de wijze en het tijdstip van aanbrengen van een bentonietwand om de inrichting, ter voorkoming van verdere verspreiding van verontreinigingen in het grondwater vanuit de bestaande stort. In het besluit worden deze aanbevelingen overgenomen onder vergunning van de voorgenomen activiteit. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. de Borst
ing. Tichelman

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vuilverwerkingsbedrijf Barneveld B.V.

Bevoegd gezag
Gelderland
zuiveringschap Veluwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018